Wyszukiwarka: ryba (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ry­ba — zgromadziliśmy 34 teksty.

...
Nie­rzad­ko ry­ba więcej powie
niż moc­no wy­gada­ny człowiek. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 20 maja 2010, 19:25

Zas­tanów się co chcesz ro­bić w życiu, a później licz się ze swoimi za­miłowa­niami i pre­dys­po­zyc­ja­mi. Pil­nuj żeby nie zos­tać ni tym, ni owym bo będziesz rzu­cał się jak ry­ba w sieci - to w tę to w tamtą stronę. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 czerwca 2010, 09:01

O fra­jerze! Dzi­siaj na­wet ry­ba bierze! 

myśl
zebrała 46 fiszek • 17 maja 2010, 10:49

Rzu­casz się w życiu jak ry­ba w wodzie. Otwórz oczy i zo­bacz, że wszędzie sa­me wędki. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 lipca 2013, 01:08

Jak często nieświado­mie sta­jemy się zakład­ni­kami złego, da­jemy się złapać jak ry­ba na haczyk. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 marca 2012, 07:04

Przy­jaźń nie ry­ba, zle­wana cza­sem i dys­tansem mu­si wy­nurzać się po włas­ne powietrze..

$M 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 maja 2011, 21:25

Cza­sem człowiek czu­je się jak ry­ba w wodzie...z Za­toki Meksykańskiej. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 września 2010, 12:59

Czy poz­wa­lasz so­bie cza­sem na chwilę za­dumy, świado­my, że ro­bisz to tyl­ko po to, by wy­myślić coś mądre­go? Ja­kiś piękny wier­sz, jakąś głęboką myśl, którą można wsta­wić na stronę in­terne­tową lub zapisać [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 lipca 2010, 08:28

Nie­chciane wspom­nienia są jak ry­ba. Chce­my je uto­pić za­pomi­nając, że one dos­ko­nale pot­ra­fią pływać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 listopada 2012, 20:04

Jed­ne­go dnia jes­teś zdro­wy jak ryba,
Następne­go do­wiadu­jesz się że zos­tało Ci parę miesięcy życia,
A pod ko­niec już Cię nie ma. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 kwietnia 2010, 18:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st pomnikt

dzisiaj, 12:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są urodzi­ny, ale nie [...]

dzisiaj, 12:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W prze­bieral­ni opat­rz nośc/i/e

dzisiaj, 11:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:52LiaMort wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 11:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Tam, gdzie fałszy­we brzmienie [...]

dzisiaj, 11:35Cykam sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:34liliowięc sko­men­to­wał tek­st Wypełniając przes­trzeń sta­jesz się [...]

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomimo wielu ba­rier i [...]

dzisiaj, 11:29liliowięc sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej, prze­ryso­wać słowem.