Wyszukiwarka: rozstanie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: roz­sta­nie — zgromadziliśmy 134 teksty.

...wier­niej­sza niż pies...kochająca bar­dziej i czul­sza od naj­lep­sze­go kochan­ka czy rodzica...
...choćbyś wiele ra­zy ją porzu­cał i zdradzał...choćbyś nie wiem co dob­re­go lub złego zrobił...
...ona zaw­sze nieda­leko Ciebie...czuj­na i wrócić go­towa...go­towa przy­tulić i ukoić ból...
...go­towa wy­baczć każde roz­sta­nie...i zos­tać aż do os­tatniej chwi­li Twe­go życia...
...Two­ja samotność 

myśl
zebrała 66 fiszek • 20 stycznia 2010, 06:57

Roz­sta­nie - coś, cze­go się boimy i sta­ramy się do te­go nie do­puścić, cho­ciaż przychodzi zawsze... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 czerwca 2010, 13:54

Mówi­li, że chcą mo­jego szczęścia, ale nie po­wie­dzieli, że ich roz­sta­nie będzie moim wiel­kim cierpieniem.


Rodzicom. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 26 lipca 2014, 19:31

Niektóre oso­by bar­dzo przeżywają roz­sta­nie ze swoją drugą połówką.
I są jak ten były nar­ko­man - już nie bie­rze, ale wciąż czu­je po­ciągającą woń kokainy. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 12 czerwca 2011, 19:55

"PRZYS­TA­NEK"

... dla niektórych roz­sta­nie to tyl­ko ma­leńki przys­ta­nek w drodze...
... w drodze z łóżka do łóżka...* a pro­pos pew­nej dys­kusji dnia wczorajszego...


[Copyright] 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 lutego 2010, 00:05

Roz­sta­nie z nią za­bolało mnie do­piero wówczas, gdy zo­baczyłem jej dłoń w je­go ręce.
Zro­zumiałem. Nie war­to porzu­cać miłości. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 sierpnia 2012, 15:55

Myśli nieod­gadnione, słowa niewy­powie­dziane. Łzy tak skrzętnie skry­wane. I tyl­ko jed­no słowo: rozstanie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 16 maja 2010, 15:33

Jeżeli jest to praw­dzi­wa miłość po­win­na przet­rwać wszys­tko, na­wet rozstanie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 maja 2010, 11:32

i choć są rzeczy które bar­dzo bolą, to roz­sta­nie z ni­mi bo­li jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 6 kwietnia 2010, 17:14

Myślała ,że roz­sta­nie po­lega tyl­ko na Za­pomi­naniu wiec za­pomi­nała go każde­go dnia i obiecy­wanła so­bie ,ze następne­go za­pom­ni na prawdę. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 listopada 2010, 20:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?