Wyszukiwarka: rodzeństwo (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzeństwo — zgromadziliśmy 23 teksty.

Rodzeństwo.
Choćbyśmy nie wiem, jak bar­dzo so­bie dokuczali...
Gdy przyj­dzie niebez­pie­czeństwo jed­no dru­giego nie poz­wo­li skrzywdzić...
Do­kuczać możemy so­bie wza­jem­nie, ale in­ni nie mogą,
Bo nie kochają nas tak jak my siebie nawzajem...
I w tym tkwi nasza siła. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 20 lipca 2010, 15:35

Dziś od­szedł 9 let­ni chłop­czyk... Kil­kadziesiąt godzin wal­czy­liśmy o je­go życie, nie udało się. Trud­no jest o tym mówić... On wyszedł z łazien­ki, zdążył tyl­ko po­wie­dzieć, że bo­li go głowa i stracił [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 października 2010, 13:00

- Dlacze­go nie poz­wa­lasz mi się z nim spo­tykać? Pot­rze­buję go!
- Po­wie­działem NIE! jeśli jeszcze raz cię zo­baczę z nim uwierz mi że nie skończy się to dla ciebie dob­rze,wiesz że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 1 stycznia 2010, 19:16

Rodzeństwo może sprzeczać się mie­dzy sobą, lecz nig­dy nie do­puści do głosu obcego. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 lutego 2010, 15:03

Rodzeństwo po­win­no zaw­sze sza­nować się,wza­jem­nie wspierać i po­magać so­bie,dzielić ze sobą smut­ki i ra­dości to ta­kie oczywiste.
Jed­nakże widząc ta­kie rodzeństwo wielu z nas dos­trze­ga w tym coś niesamowitego. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 15 lutego 2010, 08:45

Kto ma rodzeństwo ten przeszedł niezłą szkołę przet­rwa­nia i pot­ra­fi do­cenić chwi­le ciszy oraz samotności.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 stycznia 2011, 13:19

przy­jaźń jest wte­dy , gdy trak­tu­jemy drugą osobę jak rodzeństwo , a kocha­my jak partnera. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 grudnia 2010, 17:16

Mówi się, iż cały naród jest braćmi...
Brat nie tyl­ko we krwi, ale i w duchu, nie nałożyłby na swo­je rodzeństwo dyk­ta­tor­skiej władzy.

(ana­logicznie do R.) 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 kwietnia 2010, 19:31

Rodzeństwo - i widzisz cząstkę siebie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 listopada 2010, 16:32

Ma ty­lu przy­jaciół , kochających rodziców , wspierające rodzeństwo ... , dużo zna­jomych ...

A w śród tych wszys­tkich osób czu­je się sa­ma jak pa­lec ...
Bez sen­su życia i nadzieji na lep­sze jut­ro ... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 kwietnia 2010, 20:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę