Wyszukiwarka: radość życie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dość życie — zgromadziliśmy 17034 teksty.

Praw­dzi­wa ra­dość i spełnienie płynie z da­wania - gdy od­mieniasz czy­jeś życie. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 20 maja 2013, 03:05

Wyob­rażając so­bie szczęście nie wy­biegaj w krainy miodem płynące,
Spójrz na dru­giego człowieka to on wniesie ra­dość w Two­je życie. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 20 maja 2010, 06:15

Dziś każdy twój uśmiech, czy ra­dość, jest dla mnie ta­kim cu­dow­nym szczęściem, ja­kie mogło ofiaro­wać mi kiedyś życie, sta­wiając ciebie na mo­jej drodze. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 29 maja 2010, 11:19

Nie ilość cyfr w do­wodzie miano star­ca Ci na­da;
Gdy ra­dość w ser­cu no­sisz,
A życie wciąż Ci na nim blizn dokłada; 

myśl
zebrała 84 fiszki • 14 października 2010, 18:52

jest ta­ka radość,
co sta­wia pom­nik smutkowi... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 2 lutego 2012, 01:09

Ra­dość naj­szyb­ciej gaśnie w oczach 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 października 2011, 12:13

Myślisz, że mam wszys­tko, że suk­ce­sy dają mi ra­dość i szczęście ? Nic bar­dziej złud­ne­go. Bez miłości...życie nig­dy nie będzie piękne. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 28 sierpnia 2011, 19:28

Pro­myk słońca spra­wił, że znów za­witała radość. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 4 maja 2011, 07:16

... i jed­nym spoj­rze­niem, jed­nym ruchem i ges­tem zmieniasz mo­je życie. Na­dajesz mu sens, wpro­wadzasz ra­dość i miłość. Przy­tulasz się... a wte­dy wszys­tko na­zywam Twoim imieniem. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 marca 2014, 13:39

Za­pale­nie świec ma sens. Roz­prasza mrok oczu jak gwiaz­da oświecająca niebo.
Ale jakże cen­niej­sze jest roz­pa­lenie każde­go dnia światła nadziei w ser­cu i tą ra­dość w swym spoj­rze­niu, oświecającą życie pośród krzyży. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 22 marca 2011, 10:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:29MyArczi sko­men­to­wał tek­st Człowieku zrób ten je­den [...]

dzisiaj, 22:27M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:20Cris sko­men­to­wał tek­st ***ile ra­dości uśmie­chu pot­rze­ba...  

dzisiaj, 22:15Krisso sko­men­to­wał tek­st Partaczą a po­tem gdaczą [...]

dzisiaj, 22:15Cris sko­men­to­wał tek­st Po set­ce jeszcze bar­dziej [...]

dzisiaj, 22:14Krisso sko­men­to­wał tek­st Lawina uniesień

dzisiaj, 22:13Krisso sko­men­to­wał tek­st Lu­bię ciepło... Nie [...]

dzisiaj, 21:56Evulka sko­men­to­wał tek­st za po­wieka­mi ... skry­wam [...]

dzisiaj, 21:41Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Na co cze­kasz

dzisiaj, 21:40Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Budzę się w łóżku [...]