Wyszukiwarka: przyjaźń damsko męska (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń dam­sko męska — zgromadziliśmy 1479 tekstów.

Relacje...

W sto­sun­kach dam­sko - męskich zwyk­le tak się dzieje,
że gdy ko­bieta mięknie to fa­cet twardnieje. 

myśl
zebrała 253 fiszki • 7 października 2010, 21:08

Naj­ciekaw­sze roz­mo­wy dam­sko-męskie od­by­wają się w łóżku . 

myśl
zebrała 144 fiszki • 27 maja 2013, 12:51

Ten kto nie wie­rzy w przy­jaźń dam­sko męską po pros­tu nig­dy jej nie doświadczył.

Dla:Bartka 

myśl
zebrała 85 fiszek • 27 czerwca 2010, 13:26

Miłość jest pojęciem pier­wotnie niez­de­finiowa­nym, bo­wiem jeśli miłość jest następstwem przy­jaźni dam­sko-męskiej jak może is­tnieć też miłość od pier­wsze­go wejrzenia? 

myśl
zebrała 73 fiszki • 9 lipca 2010, 00:03

Męska przy­jaźń jest god­na podzi­wu.
Fa­ceci pot­ra­fią dać so­bie po gębie, a po­tem iść ra­zem na wódkę. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 10 listopada 2009, 16:34

Męska woj­na, to tyl­ko wojna.
Woj­na ko­biet, to już zagłada.
Ich samych. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 17 sierpnia 2012, 16:35

W dzi­siej­szych cza­sach wielu moich rówieśników nie wie­rzy w przy­jaźń dam­sko-męską. Gdy po­wie­działam kil­ku swoim zna­jomym, że tęsknię za swoim przy­jacielem, stwier­dzi­li, że się za­kochałam. Dlacze­go ? 
Szko­da, że tak mało osób ma okazję, by poz­nać smak ta­kiego "związku"... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 17 września 2010, 21:52

Dam­sko-męskie spra­wy nie chodzą dro­gami ro­zumu, lecz wy­dep­tują swo­je włas­ne ścieżki. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 2 kwietnia 2011, 00:01

Przy­jaźń da­wana na ra­ty, to zwyk­le przy­jaźń spi­sana na straty... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 18 września 2010, 16:41

Czys­ta przy­jaźń dam­sko-męska,
kiedy kryjąc głowę w dłoniach słyszę:
"stary, co się dzieje...? " 

myśl
zebrała 60 fiszek • 3 sierpnia 2010, 18:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1