Wyszukiwarka: pracy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pra­cy — zgromadziliśmy 467 tekstów.

Efek­tem mo­jej bez wy­siłko­wej pra­cy jest to, że Ciebie mam ;) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 grudnia 2012, 10:26

Nie przy­noś pra­cy do do­mu. Nie war­to poświęcać wszys­tkiego dla pieniędzy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 stycznia 2016, 02:32

Czuję się ta­ka zmęczo­na, a jeszcze ty­le pracy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2015, 16:45

Kiedyś ludzie pra­cowa­li, dzi­siaj zaś idą do pracy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2012, 19:02

La­ta pra­cy na dob­ra przyszłość,a po­tem tyl­ko mi­nuta, która wszys­tko zniszczy! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2011, 09:52

Ja­kież to piękne i wy­mow­ne; owoc pra­cy rąk ludzkich sta­je się po­kar­mem na wieczność! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2015, 21:56

Bez edu­kac­ji, nie ma dob­rej pra­cy. Bez zain­te­reso­wania, nie ma marzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2013, 18:58

Naj­lep­sze co nas może spot­kać to możli­wość pra­cy nad czymś co wy­maga wysiłku.

De­dyko­wane: Moim uczniom. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2016, 12:16

Będąc za­dowo­lonym z efektów swej pra­cy, nig­dy nie osiągniesz nicze­go więcej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 grudnia 2015, 19:01

Bez ciężkiej pra­cy jes­teś ni­kim. Poświęce­nie i codzien­ny wy­siłek to klucz do od­nosze­nia sukcesów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lipca 2013, 21:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:40Indygoo sko­men­to­wał tek­st Muszę iść da­lej do [...]

dzisiaj, 12:40MyArczi sko­men­to­wał tek­st wielkości nie mie­rzy się [...]

dzisiaj, 12:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:39Indygoo sko­men­to­wał tek­st ... Bóg jest egoistą... [...] 

dzisiaj, 12:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zdziczały 'kwiat'. Żyje­my niczym różne [...]

dzisiaj, 12:35M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:33Adam K sko­men­to­wał tek­st Zdziczały 'kwiat'. Żyje­my niczym różne [...]

dzisiaj, 12:29wdech sko­men­to­wał tek­st Tylko głup­cy wierzą w [...]

dzisiaj, 12:13Indygoo sko­men­to­wał tek­st Moralność jest wiel­kością stałą [...]

dzisiaj, 11:54liliowięc sko­men­to­wał tek­st światło wo­dy