Wyszukiwarka: pracy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pra­cy — zgromadziliśmy 467 tekstów.

Naj­lep­sze co nas może spot­kać to możli­wość pra­cy nad czymś co wy­maga wysiłku.

De­dyko­wane: Moim uczniom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2016, 12:16

Szczęście to uczu­cie, kiedy człowiek kładzie się spać zla­ny po­tem i z ręka­mi spuchnięty­mi od pracy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 maja 2011, 21:43

Efek­tem mo­jej bez wy­siłko­wej pra­cy jest to, że Ciebie mam ;) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 grudnia 2012, 10:26

Czuję się ta­ka zmęczo­na, a jeszcze ty­le pracy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2015, 16:45

Kiedyś ludzie pra­cowa­li, dzi­siaj zaś idą do pracy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2012, 19:02

La­ta pra­cy na dob­ra przyszłość,a po­tem tyl­ko mi­nuta, która wszys­tko zniszczy! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2011, 09:52

Ja­kież to piękne i wy­mow­ne; owoc pra­cy rąk ludzkich sta­je się po­kar­mem na wieczność! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2015, 21:56

Bez edu­kac­ji, nie ma dob­rej pra­cy. Bez zain­te­reso­wania, nie ma marzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2013, 18:58

Będąc za­dowo­lonym z efektów swej pra­cy, nig­dy nie osiągniesz nicze­go więcej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 grudnia 2015, 19:01

Bez ciężkiej pra­cy jes­teś ni­kim. Poświęce­nie i codzien­ny wy­siłek to klucz do od­nosze­nia sukcesów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lipca 2013, 21:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:09Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek wiel­kim ka­leką się [...]

dzisiaj, 08:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Co zmienić, gdy zmiana [...]

dzisiaj, 08:07Irracja sko­men­to­wał tek­st To, że ko­bieta co [...]

dzisiaj, 08:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Czy pożyczka się opłaca, [...]

dzisiaj, 08:04Irracja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 08:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto ba­wi się czyimś [...]

dzisiaj, 07:41giulietka sko­men­to­wał tek­st Skrzypnęło

dzisiaj, 07:34giulietka sko­men­to­wał tek­st nastoletnia ja­zyd­ka której mar­twe [...]

dzisiaj, 07:27giulietka sko­men­to­wał tek­st mógłbyś na mnie spoj­rzeć jak [...]

dzisiaj, 07:12JaiTy sko­men­to­wał tek­st A jeśli jut­ra już [...]