Wyszukiwarka: pracy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pra­cy — zgromadziliśmy 492 teksty.

Wy­wiesi­liśmy biało - czer­woną flagę, aby uczcić Święto Ludzi Pracy.
Część i chwała ludziom pracy.
Wie­czna pa­mięć o tych, którzy poświęci­li życie i zdro­wie wal­cząc o god­ne wa­run­ki pra­cy i o god­ność pracownika.
Niech się święci 1 Ma­ja! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 maja 2017, 11:53

Po­mimo włożone­go tru­du, pra­cy i poświęco­nego cza­su, by­wa cza­sem tak, ze od­no­simy po­rażki, które nie raz pro­wadza do pod­da­nia się i nie cheć do dal­szej pra­cy, która jest pot­rzeb­na do osiągniecia ce­lu. Więc, nie pod­da­waj sie. Walcz! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2013, 14:08

Bez edu­kac­ji, nie ma dob­rej pra­cy. Bez zain­te­reso­wania, nie ma marzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2013, 18:58

Będąc za­dowo­lonym z efektów swej pra­cy, nig­dy nie osiągniesz nicze­go więcej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 grudnia 2015, 19:01

Bez ciężkiej pra­cy jes­teś ni­kim. Poświęce­nie i codzien­ny wy­siłek to klucz do od­nosze­nia sukcesów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lipca 2013, 21:26

Rzeźbi­my nie ma­terię ,a światło ...


* Zauważone pod­czas pra­cy . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2013, 16:28

nie chwal butów przed zacho­dem do pracy 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2016, 12:13

upiekę sto kołaczy za jedną ofertę pracy 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lipca 2015, 22:08

Wielu zda­je się, że suk­ces to 99% pra­cy i 1% ta­len­tu. Tak, tyl­ko, że ta­lent, to 99% in­te­ligen­cji i 1% pracy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2017, 20:15

Żeby wy­myślić koło od początku, pot­rze­ba cier­pli­wości, i ciężkiej pracy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2013, 13:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:52carolyna do­dał no­wy tek­st Akt

dzisiaj, 12:44$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st ze mną jeszcze nikt [...]

dzisiaj, 12:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ratunkiem dla nasze­go nieak­cepto­wal­ne­go [...]

dzisiaj, 12:39$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ratunkiem dla nasze­go nieak­cepto­wal­ne­go [...]

dzisiaj, 12:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ratunkiem dla nasze­go nieak­cepto­wal­ne­go [...]

dzisiaj, 12:37$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ratunkiem dla nasze­go nieak­cepto­wal­ne­go [...]

dzisiaj, 12:11$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st jeżeli stro­na nie da­je [...]

dzisiaj, 12:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st To po­je ba ne 

dzisiaj, 12:06$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st suma su­ma_rum

dzisiaj, 12:04Degranulat do­dał no­wy tek­st To po­je ba ne