Wyszukiwarka: pozytywne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­zytyw­ne — zgromadziliśmy 128 tekstów.

Al­bo jes­teś wiel­kim op­ty­mistą, al­bo mu­si być bar­dzo źle, gdy na­wet w koszmarze z zeszłej no­cy próbu­jesz dos­trzec po­zytyw­ne strony. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 29 lipca 2010, 21:49

Każda zmiana w naszym życiu, nieza­leżnie czy up­ragniona czy nie­chciana, przy­nosi po­zytyw­ne skut­ki jeśli tyl­ko pot­ra­fimy z niej czer­pać korzyści.
Każde cier­pienie uod­parnia, każdy uśmiech łagodzi ra­ny. Ale zbyt często po­zos­ta­jemy na to ślepi. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 4 grudnia 2010, 10:55

W to­warzys­twie, to swo­boda i ot­wartość ok­reślają po­zytyw­ne relacje. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 4 lipca 2010, 22:34

Mil­czę na wszys­tkie pochwały i kom­ple­men­ty skiero­wane do mo­jej oso­by.
Ni­by dlacze­go miałabym dzięko­wać ludziom za ich włas­ne, po­zytyw­ne od­czu­cia, które w do­dat­ku ja sa­ma wzbudziłam ?
Czu­cie po pros­tu jest w człowieku, al­bo też go nie ma. Nic tu­taj więcej nie pot­rze­ba.


Ja tyl­ko po­budzam ra­dosną is­kierkę w oku... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 22 marca 2011, 17:04

może nagłe zmiany w życiu by­wają pozytywne?
na­leży podjąć szybką de­cyzję i nie ma cza­su na zbyt­nie zas­ta­nawianie się ???
 

myśl
zebrała 59 fiszek • 17 października 2010, 18:03

Obojętność jest środ­kiem, łączącym uczu­cia po­zytyw­ne i ne­gatyw­ne, ma za­tem sto­sunek neut­ralny.
Nic nią nie wyrazisz. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 maja 2010, 22:41

W każdym człowieku znaj­dziemy no­we,nieod­kry­te do­tychczas przez ni­kogo ob­licze.Nies­te­ty-nie zaw­sze pozytywne... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:25

Ideal­ny człowiek to nie ktoś bez wad, tyl­ko ten, który pot­ra­fi z ni­mi wal­czyć i prze­radzać je w swo­je po­zytyw­ne strony. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 maja 2010, 19:21

Po­zytyw­ne myśli stwarzają wokół Ciebie at­mosferę sprzy­jającą pow­sta­waniu po­zytyw­nych skutków... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 kwietnia 2010, 13:31

Z pew­ne­go pun­ktu widze­nia na­wet ta­kie as­pekty jak zdra­da, cier­pienie, sa­mot­ność mogą być po­zytyw­ne - mogą być końcem do­tychcza­sowe­go bólu, wyz­wo­leniem no­wej siły. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 4 lipca 2010, 21:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.