Wyszukiwarka: potrzebujä™ odpoczynku (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pot­rze­bujä™ od­poczyn­ku — zgromadziliśmy 49 tekstów.

Od od­poczyn­ku dob­rze cza­sami trochę odpocząć. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 29 lipca 2015, 21:41

Kiedy zwątpienie roz­pościera swo­je skrzydła, szu­kaj w je­go cieniu od­poczyn­ku i tej małej is­kier­ki nadziei – Ona roz­proszy swe światło, do­dając otuchy i odwagi. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 czerwca 2011, 18:19

Smu­tek za­lewa nas le­niwą falą, która szu­ka od­poczyn­ku na pia­szczys­tym brzegu. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 23 sierpnia 2011, 12:55

Szczęśli­wy ten kto sa­mot­ność na­zywa formą od­poczyn­ku od in­nych myśli, a nie codziennością... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 lutego 2012, 09:49

kto zbyt wy­soko szy­buje, po pew­nym cza­sie sta­je sie nielo­tem, bo nie ma ta­kich skrzy­deł co by bez od­poczyn­ku wciąż unosiły 

myśl
zebrała 33 fiszki • 5 lutego 2012, 10:07

Po długim od­poczyn­ku , powrót do sza­rej rzeczy­wis­tości zda­je się być strasznie trudny... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 lutego 2011, 18:27

Usiadz ,pomysl...
mo­ze op­rocz codzien­nej go­nit­wy pot­rze­ba ci tez chwi­le odpoczynku...

bo wsrod codzien­nosc za­pomi­namy o nas samych... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 listopada 2010, 13:02

Na­wet naj­większe­mu le­niowi nie śpie­szno do wie­czne­go odpoczynku. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 lipca 2011, 21:34

Wiesz… Znów to sa­mo. Nie mogę zasnąć. Nie po­maga me­lisa wy­pita przed wejściem do łóżka. Ba­rany uciekają je­den po dru­gim, nie przy­nosząc snu. Leżę posłusznie na swoim miej­scu, wtu­lona w kołdrę, na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 listopada 2009, 00:23

A gdy­by tak na chwilę zam­knąć oczy i nie myśleć o tym co bo­lało, co bo­li i będzie bo­lało na­dal...Zam­knąć oczy i myśleć tyl­ko o tym co dob­re, co kiedyś było wspaniałe, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 września 2010, 19:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:25StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 15:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:20Paladin sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 15:01Irracja sko­men­to­wał tek­st myśliwy również zos­ta­wia śla­dy

dzisiaj, 14:59Irracja sko­men­to­wał tek­st paździerz który przechodzi niezłe [...]

dzisiaj, 14:57Irracja sko­men­to­wał tek­st co paździe­rzo­wi wychodzi dob­rze [...]

dzisiaj, 14:54Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Wojenko, wo­jen­ko ....  

dzisiaj, 14:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia