Wyszukiwarka: pomoc (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 460 tekstów.

Po­moc sąsiedzka

Kiedy Ko­wal­ską za­boli głowa...
z po­mocą przyj­dzie Nowakowa. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 17 listopada 2010, 23:16

Brak czułości świad­czy o obojętności.

Dziękuję za po­moc: ~An­na,~mi­min­ka67, IBELLA 

myśl
zebrała 169 fiszek • 13 czerwca 2010, 15:44

Gdy te­raz nau­czy­my się pływać , tonąc nie będziemy liczyć na niczyją po­moc . 

myśl
zebrała 114 fiszek • 6 lipca 2010, 09:48

Cisza najgłośniej krzyczy o pomoc. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 10 stycznia 2011, 22:09

Wszys­cy chce­my czuć się pot­rzeb­ni, ale nieść po­moc praw­dzi­wie lu­bi niewielu. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 25 lipca 2010, 22:08

Naj­piękniej­szą formą podzięko­wania za ofiaro­waną nam po­moc jest później­sze prze­kazy­wanie jej innym. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 8 marca 2010, 13:44

Bo cza­sem mil­cze­nie jest roz­paczli­wym krzy­kiem o pomoc. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 20 lutego 2010, 17:57

(...) do­piero wte­dy, gdy zro­zumiesz, że Two­ja po­moc będzie ges­tem, nie obowiązkiem... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 13 czerwca 2010, 17:44

gu­bimy się w so­bie od sa­mego początku,
wołając o po­moc z końca języka... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 21 września 2011, 21:01

Po­moc nad­chodzi zaw­sze, kiedy jest już po wszystkim. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 kwietnia 2011, 21:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]