Wyszukiwarka: podziękowania (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: podzięko­wania — zgromadziliśmy 10 tekstów.

Naj­piękniej­szą formą podzięko­wania za ofiaro­waną nam po­moc jest później­sze prze­kazy­wanie jej innym. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 8 marca 2010, 13:44

...zaczy­nam się bać i to po­ważnie. Nie za­mieni­liśmy ze sobą słowa od bar­dzo długiego cza­su a ja czuję się jak­bym to wczo­raj na­pisała Ci te­go os­tatniego smsa. Prze­raża mnie też niechęć zemsty [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 czerwca 2010, 20:55

Widzę że w twoich oczach przy­jaźń oz­nacza za­biera­nie mi moich przy­jaciół i ja­kiej­kolwiek wiary w ludzi.. Przy­jaciółki aż do śmier­ci??
Ah..czy­li właśnie umarłam..


Wiel­kie podzięko­wania dla mo­jej cu­dow­nej przy­jaciółki Jus­ty­ny, nap­rawdę dziś odeb­rałaś mi już wszystko..
dziękuję 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 lipca 2010, 15:17

Życie po­win­no być ta­kie jak: „Bo­lero „ Mauri­ce Ra­vela. Po­win­no zaczy­nać się po­woli, cicho i nieśmiało, lecz we włas­nym równym tem­pie poz­na­wać wszys­tkiego i uczyć się na włas­nych błędach, a za­kończyć życie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 września 2012, 11:16

Kiedy ma­my wy­dać już os­tatnie tchnienie, kiedy ma­my świado­mość, że zbliża się do nas Bóg Śmier­ci, nag­le przy­pomi­namy so­bie o wszys­tkich oso­bach, którym jes­teśmy win­ni przep­ro­siny lub podzięko­wania i chce­my je ściągnąć przed swo­je łoże na tę jedną chwilę, aby po­wie­dzieć te kil­ka słów, na które nig­dy nie zna­lazło się ani trochę czasu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 czerwca 2010, 04:27

Wyob­raź so­bie, że zaw­sze byłeś na wy­ciągnięcie ręki, gdy in­ni Cię pot­rze­bowa­li. Nig­dy nie odmówiłeś, za co usłyszałeś słowa podzięko­wania. Przez chwilę poczułeś się le­piej, praw­da? Masz przeczu­cie, że możesz zba­wić cały świat. Jed­nak wra­casz do zim­ne­go łóżka, pi­jesz her­batę i uświada­miasz so­bie, że tak nap­rawdę ni­kogo nie masz. Płaczesz ale nikt te­go nie widzi. Co­kol­wiek byś nie zro­bił, nic wokół Ciebie się nie zmieni... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 listopada 2013, 15:07

Sztu­ka po­win­na nas trzy­mać zaw­sze kil­ka cm nad ziemią.


~za­sady muzyki
Podzięko­wania dla Pa­na M. za każdą lek­cję i możli­wość wyłapa­nia in­spi­rujących myśli 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 grudnia 2013, 20:41

Doświad­cze­nia w życiu, doświad­cze­nia między­ludzkie nau­czyły mnie pew­nych za­sad. Wszys­cy, wro­gowie, przy­jaciele, zna­jomi, kochan­ko­wie, małżon­ko­wie, rodzeństwo. Każde z nich nie jest w sta­nie zro­zumieć dru­giej oso­by.
Każde z nich nie jest w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2012, 20:39

Jeśli chcesz po­mocy, szu­kaj ludzi roz­miaru adek­watne­go do two­jego prob­le­mu.

~Poz­dro­wienia i podzięko­wania dla Lud­wi­ka, Wol­fiego, Geor­gea i Jana. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2013, 00:04

Tek­stem ni­redzieli 15.01.2017 r. Ob­wie­szczam myśl auto­ra Stachu Kran­kiela- ser­deczne podzięko­wania dla Pa­ni Wo­jewo­dy... i nos­talgiczny wier­sz Na­talii _Ups , a w nag­rodę niech omi­ja Was smo­gu i groźne psy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 22:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie