Wyszukiwarka: poczucie winy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poczu­cie wi­ny — zgromadziliśmy 755 tekstów.

Niekiedy mi się my­li poczu­cie wi­ny z ob­wi­nianiem siebie... 

myśl
zebrała 7 fiszek

Mu­zyka bar­dzo łat­wo pot­ra­fi zagłuszyć mo­je poczu­cie wi­ny, po­win­no mnie to trochę mar­twić, bo nic tak moc­no i gwałtow­nie nie wpa­da w mo­je życie jak kiedyś stłumione sumienie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2011, 08:27

Prze­baczyć to zdjąć z ko­goś poczu­cie winy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 czerwca 2015, 18:39

Cza­sem poczu­cie wi­ny by­wa gor­sze od śmierci. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 kwietnia 2011, 03:28

Na grzesznym świecie, nikt nie jest bez winy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 marca 2012, 10:27

Przy­jaciel jest właśnie od te­go, aby wzbudzać poczu­cie wi­ny . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2009, 19:37

kochając ko­bietę piękną i mądrą po­jawia się dziw­ne poczu­cie wi­ny... wrażenie, że po­mijasz te prze­ciętne ko­biety, więc szu­kasz w którejś in­styn­ktow­nie uk­ry­tego piękna... nic nie znaj­du­jesz. to nie miłość, na­miętność czy stan che­micznej eufo­rii to zwykła li­tość nad pok­rzyw­dzo­nym osobnikiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 czerwca 2011, 12:29

...ludzie czes­to szu­kaja win­nych i wi­ny aby od­na­lesc siebie.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 sierpnia 2009, 18:13

żądło śmier­ci zab­rało mi naj­piękniej­sze chwi­le życia po­zos­ta­wiając poczu­cie winy.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 listopada 2013, 18:18

Zaz­droszczę wrażli­wości, która poczu­wa się do winy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 maja 2012, 12:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:02onejka sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

dzisiaj, 14:57onejka do­dał no­wy tek­st drugi plan

dzisiaj, 14:52onejka sko­men­to­wał tek­st Najchętniej pra­wią ci, którzy [...]

dzisiaj, 13:04Smoky Blue do­dał no­wy tek­st Ćwiartka Jabłka

dzisiaj, 11:25kati75 do­dał no­wy tek­st Moje szczęście jest tam [...]

dzisiaj, 10:50kati75 do­dał no­wy tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 10:49szpulka sko­men­to­wał tek­st przykładność

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Street St.1

dzisiaj, 10:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tęsknota to prze­mok­nięte ser­ce [...]