Wyszukiwarka: poczucie winy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poczu­cie wi­ny — zgromadziliśmy 725 tekstów.

Od wielu lat to­warzyszy mi poczu­cie wi­ny, które trud­no wy­razić słowami. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 stycznia 2010, 15:42

nie rób kpi­ny w cudzej winy.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 grudnia 2010, 17:43

Niech naj­większą karą dla Ciebie będzie nie to, że mnie już nie ma, ale to, że do końca życia będziesz pa­miętał, jak bar­dzo się na To­bie zawiodłam.

A poczu­cie wi­ny niech zżera Cię każde­go dnia, ka­wałek po ka­wałku, dopóki nie zos­ta­wi sa­mot­ne­go wra­ku człowieka na dnie oceanu łez. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2009, 07:49

Cza­sami w życiu przyt­ra­fia się coś, co nie po­win­no się zdarzyć, co prze­cież można było prze­widzieć, pow­strzy­mać, lo­gicznie roz­wiązać… a jed­nak się to dzieje. Dlacze­go? Dlacze­go poz­wa­lamy so­bie na ta­kie po­rywy? Dlaczego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 stycznia 2010, 20:28

Cza­sem chciałabym mieć możli­wość wzbudze­nia w kimś poczu­cie wi­ny. Przyk­re, że tak wiele osób da­lej uda­je, że nic się nie stało i żyje so­bie, jak gdy­by nig­dy nic, mając gdzieś to, że ktoś przez nich cierpi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 czerwca 2011, 13:59

Strach za­bija poczu­cie czasu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 lutego 2010, 03:19

A zimną fu­rię kiedyś prze­kuwałem w poczu­cie wi­ny, które mnie za­bijało. Te­raz prze­kuwam ją w czy­ny, które po­mału mnie wzmacniają. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lutego 2015, 22:02

Nig­dy nie sądziła, że byłaby w sta­nie ko­goś skrzyw­dzić. Nie chciała te­go, nie pla­nowała. Nie zro­biła te­go z pre­medy­tacją. Stało się. I nic już te­go nie zmieni. Po­zos­tało tyl­ko gryzące ją poczucie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 sierpnia 2009, 21:02

Człowiek po­winien mieć poczu­cie od­po­wie­dzial­ności za to co robi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 marca 2010, 11:28

Niektóre rzeczy za­mykając nas w klat­ce dają złud­ne poczu­cie wolności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 marca 2013, 18:19
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]