Wyszukiwarka: pocieszenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­cie­sze­nie — zgromadziliśmy 37 tekstów.

Pocieszenie
Mo­ja bab­cia mówiła" gdy miałam 60 lat i byłam młoda..." 

myśl
zebrała 66 fiszek • 1 grudnia 2010, 14:26

Mały, bez­radny, swą łagod­nością cza­sem prze­raża, przychodzi na krótko, przy­nosi uko­jenie, po­cie­sze­nie i wyt­chnienie, nieświado­my nicze­go do­daje sił i od­radza za­gubioną nadzieję...

(Sen - pier­wsze i ukocha­ne dziec­ko Dziad­ka No­cy, zaw­sze z czułością tu­lone do poduszki)... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 21 lipca 2010, 20:22

Na po­cie­sze­nie -
uk­ry­ta od­ro­bina człowieka. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 listopada 2011, 12:20

- Wiesz.. chy­ba mam depresję
- Długo kopałeś?

Po­cie­sze­nie czy bez­czel­ność? - tak łat­wo mylone. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 marca 2010, 07:19

Ludzie zaw­sze proszą mnie o po­cie­sze­nie, choć te­go nie umiem ro­bić. Jes­tem tyl­ko szczera. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 czerwca 2010, 13:06

Zniosę wiosnę bez kwitnących kwiatów, la­to bez prażące­go słońca, zniosę brak cu­dow­nych ko­lorów je­sieni i zimę bez puszys­te­go śniegu. Chcę tyl­ko czuć Twój za­pach,ciepło Two­jego ciała, widzieć Twój uśmiech, który tak lu­bię i oczy, w których znaj­duję pocieszenie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 listopada 2010, 16:00

Przy­jaciel - w je­go us­tach na­wet mar­ne po­cie­sze­nie brzmi jak lekarstwo. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 maja 2010, 14:16

Niemożli­we jest by człowiek stra­cił wszys­tko, bo zaw­sze będzie miał siebie sa­mego i swo­je emoc­je, na­wet jeśli to mar­ne pocieszenie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 marca 2012, 20:17

Nie każda łza przy­nosi ukojenie,
Nie każde słowo przy­nosi pocieszenie,
Nie każde ra­miona to Raj na Ziemi,
Nie każde Kocham jest praw­dzi­we ...

11.11.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 listopada 2014, 11:23

Park. Dziew­czy­na siedząca sa­mot­nie na ław­ce. Jest wieczór. Głowa spuszczo­na, scho­wana w rękach. Po po­liczku spływają jej ciepłe łzy. W uszach ma słuchaw­ki. Ce­line Dion-my heart will go on. Ta piosen­ka tyle [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 stycznia 2010, 21:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę