Wyszukiwarka: pi��kne prawdziwe s��owa (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pi��kne praw­dzi­we s��owa — zgromadziliśmy 1077 tekstów.

Mogłam mieć w s z y s t k o
tyl­ko nie mogłam mieć Ciebie
czy­li nie miałam Nic. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 30 września 2010, 13:52

Nie trud­no jest ocza­rować ko­bietę, za­mie­szkać w jej myślach,
trud­niej zna­leźć taką, która nie poz­wo­li aby z jej stro­ny owa ma­gia zanikła. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 września 2010, 22:43

- Miłość nie zna rozmiaru.
Mówiła dziew­czy­na `s do chłopa­ka `xxxl. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 kwietnia 2010, 18:09

Mo­noto­nia jest faj­na, gdy zas­ta­nowisz się jak bar­dzo masz wyt­re­nowa­ne codzien­ne ruchy.

By S. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 października 2010, 21:14

mój cha­rak­ter, który Cię tak urzekł, idzie w za­pom­nienie przy jej roz­mia­rze S 

myśl
zebrała 33 fiszki • 13 czerwca 2010, 13:40

Od­ległość - miara we­ryfi­kująca praw­dzi­we przy­jaźnie . . . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 listopada 2012, 11:11

Doświad­cze­ni, do­rośli ludzie myślą, że wiedzą wszys­tko o miłości, a gdy­by ktoś ich spy­tał kiedy owa się zaczy­na, zro­bili­by tyl­ko wiel­kie oczy... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 maja 2010, 22:10

s ł o w a - jak cias­to: by­wają miękkie, twar­de,
cza­sem się kleją, a cza­sem kom­plet­nie rozłażą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 8 kwietnia 2011, 08:32

De­finic­ja miłości to praw­dzi­we szaleństwo. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 listopada 2010, 16:25

Praw­dzi­we uczu­cia są burzli­we, niestatyczne. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 4 listopada 2010, 16:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:27fyrfle do­dał no­wy tek­st 21.11.2018r.  

dzisiaj, 12:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść

dzisiaj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 11:59Quanti18 do­dał no­wy tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]