Wyszukiwarka: piątek (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piątek — zgromadziliśmy 92 teksty.

Ciągle na coś cze­kamy. W po­nie­działek cze­kamy na piątek, cze­kamy w ko­lej­ce do le­karza, cze­kamy na pieniądze, cze­kamy na lis­ty, rachun­ki, które ma przy­nieść lis­to­nosz, na wodę, która ma się za­goto­wać na her­batę......a życie ucieka nam przez pal­ce, ono na nas nie czeka.

M. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 kwietnia 2010, 17:05

Sta­rość nie ra­dość, najmądrzej­szy fa­cet za­gubi się w ne­cie, kiedy nie grze­je miej­sca przy znudzo­nej ko­biecie. I ko­bieta przy kab­lu uwiąza­na, kiedy net ma za ukocha­nego pa­na. Za­miast nocą ba­raszko­wać w pościeli, walą w kla­wiaturę, świątek, piątek przy niedzieli. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 25 czerwca 2013, 00:21

Po­nie­działek, wto­rek, śro­da, czwar­tek, piątek, so­bota, nie­dziela. Styczeń, lu­ty, marzec...grudzień. Wios­na, la­to, je­sień, zi­ma. Święta, no­wy rok, święta, wa­kac­je. Słońce, deszcz, śnieg. I tak w kółko. Jeszcze wczo­raj był li­piec, dziś już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 października 2010, 09:04

Gdy początek zgu­bi wątek...
to jak zacząć tydzień w piątek. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 maja 2010, 00:35

Mam dziś swój pry­wat­ny piątek 13-nastego. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 listopada 2009, 16:52

- Co ro­bisz w so­botę rano?
- Po­pełniam samobójstwo!
- No to może piątek wieczór? 

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 lutego 2010, 13:57

Miłość, ale ta praw­dzi­wa przet­rwa każdy Wiel­ki Piątek [...] 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 grudnia 2010, 14:19

w niep­rze­wi­dy­wal­ności życia piękne jest to, że nikt z nas nie wie, którą chwilę uz­na­my za naj­piękniej­szą pat­rząc śmier­ci w oczy

Odtwórz

w piątek po 22 po­woli budzą się we mnie de­mony przeszłości... uciekam nim wy­wołają la­winę myśli ;) dobranoc 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 stycznia 2013, 19:46

Jest piątek miesiąca X dzień 13, przed chwilą czar­ny kot przeszedł nam drogę, po czym, 5 mi­nut później na tra­wie zauważyliśmy czte­rolis­tną ko­niczynkę, a ptak na­robił nam na ubranie.

Myśl Pe­symis­ty : Dzi­siaj będzie pecho­wy dzień.
Myśl realis­ty : eeee, dzień jak każdy inny.
Myśl Op­ty­mis­ty : Czy to nie szczęście, że ten ptak wyb­rał włas­nie mnie? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 listopada 2009, 22:28

codzien­nie jest Wiel­ki Piątek, codzien­nie upa­da Bóg ...
w człowieku
nie ma mnie aż do odwołania 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 listopada 2012, 15:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wina nie stoi po [...]

dzisiaj, 09:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie bądź mi życiem, [...]

dzisiaj, 09:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ko­muni­kac­ji z człowiekiem, [...]

dzisiaj, 09:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st uległość ku­kiełki służy ma­nipu­lan­tom

dzisiaj, 09:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 09:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Współodczuwanie to for­ma ce­leb­ryckiej [...]

dzisiaj, 09:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek sam ok­reśla swoją [...]

dzisiaj, 08:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć dzieli [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Déja vu 

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Żydowska pro­pagan­da