Wyszukiwarka: optymistyczne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: op­ty­mis­tyczne — zgromadziliśmy 17 tekstów.

Op­ty­mis­tyczne pat­rze­nie na świat spra­wia, że w naszym życiu po­jawia się tęcza na­wet wte­dy, gdy na niebie tworzy się wir zmartwień. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 15 października 2010, 15:05

mat-fiz

Po­goda ducha i op­ty­mis­tyczne pat­rze­nie w przyszłość jest wprost pro­por­cjo­nal­ne do wy­sokości słup­ka rtęci
a od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­ne do ob­wo­du talii. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 listopada 2011, 14:34

Naj­ważniej­sza kwes­tia, to op­ty­mis­tyczne podejście. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 czerwca 2010, 08:08

Op­ty­mis­tyczne myśle­nie kończy się wraz z ok­re­sem dojrzewania. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 maja 2010, 17:47

Op­ty­mis­tyczne nas­ta­wienie do życia to pół suk­ce­su o resztę mu­sisz zad­bać sam. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 czerwca 2011, 00:16

Uda­ne życie to nie los sprzy­jających zdarzeń, lecz op­ty­mis­tyczne spoj­rze­nie na świat. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 października 2011, 11:02

Ironia,

gdy dłużej 'trzy­mają' się nas myśli pe­symis­tyczne i me­lan­cho­lij­ne, a te op­ty­mis­tyczne ula­tują za­nim zdążymy co­kol­wiek zrobić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 maja 2012, 15:34

Cza­sem trze­ba prze­sie­dzieć parę se­kund, dni lub na­wet lat by doj­rzeć w otocze­niu miej­sce dla siebie.

***

Na­wet pe­symiście zdarzają się op­ty­mis­tyczne myśli, jed­nak są one tyl­ko nies­pełnioną myślą... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 września 2010, 20:56

Kocham pat­rzeć na zachodzące słońce, tą ma­giczną pa­letę pas­te­lowych ko­lorów... Ten wi­dok jest niepow­tarzal­ny i je­dyny w swoim rodza­ju, codzien­nie in­ny a za każdym ra­zem wy­wołuje ta­kie sa­mo uczu­cie i zachwyt... on da­je moim oczom uko­jenie i przyw­ra­ca op­ty­mis­tyczne spoj­rze­nie na życie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 października 2010, 23:36

I nie ważne co by się działo, liczy się op­ty­mis­tyczne nastawienie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 listopada 2010, 17:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2