Wyszukiwarka: optymistyczne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: op­ty­mis­tyczne — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Op­ty­mis­tyczne pat­rze­nie na świat spra­wia, że w naszym życiu po­jawia się tęcza na­wet wte­dy, gdy na niebie tworzy się wir zmartwień. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 15 października 2010, 15:05

mat-fiz

Po­goda ducha i op­ty­mis­tyczne pat­rze­nie w przyszłość jest wprost pro­por­cjo­nal­ne do wy­sokości słup­ka rtęci
a od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­ne do ob­wo­du talii. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 listopada 2011, 14:34

Naj­ważniej­sza kwes­tia, to op­ty­mis­tyczne podejście. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 czerwca 2010, 08:08

Op­ty­mis­tyczne myśle­nie kończy się wraz z ok­re­sem dojrzewania. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 maja 2010, 17:47

Op­ty­mis­tyczne nas­ta­wienie do życia to pół suk­ce­su o resztę mu­sisz zad­bać sam. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 czerwca 2011, 00:16

Uda­ne życie to nie los sprzy­jających zdarzeń, lecz op­ty­mis­tyczne spoj­rze­nie na świat. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 października 2011, 11:02

Ironia,

gdy dłużej 'trzy­mają' się nas myśli pe­symis­tyczne i me­lan­cho­lij­ne, a te op­ty­mis­tyczne ula­tują za­nim zdążymy co­kol­wiek zrobić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 maja 2012, 15:34

Cza­sem trze­ba prze­sie­dzieć parę se­kund, dni lub na­wet lat by doj­rzeć w otocze­niu miej­sce dla siebie.

***

Na­wet pe­symiście zdarzają się op­ty­mis­tyczne myśli, jed­nak są one tyl­ko nies­pełnioną myślą... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 września 2010, 20:56

Kocham pat­rzeć na zachodzące słońce, tą ma­giczną pa­letę pas­te­lowych ko­lorów... Ten wi­dok jest niepow­tarzal­ny i je­dyny w swoim rodza­ju, codzien­nie in­ny a za każdym ra­zem wy­wołuje ta­kie sa­mo uczu­cie i zachwyt... on da­je moim oczom uko­jenie i przyw­ra­ca op­ty­mis­tyczne spoj­rze­nie na życie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 października 2010, 23:36

I nie ważne co by się działo, liczy się op­ty­mis­tyczne nastawienie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 listopada 2010, 17:12
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.