Wyszukiwarka: ogród (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogród — zgromadziliśmy 60 tekstów.

Może i on jest książką która budzi we mnie naj­bar­dziej uk­ry­te i niedostępne emoc­je leżące gdzieś w za­kurzo­nym kącie mnie sa­mej. Ale to Ty jes­teś ry­bakiem który w świet­le księżyca wyłowił mnie ze sztor­mu na morzu życia. I to Ty jes­teś przys­ta­nią wokół której roz­kwit­nie nasz ogród. Nie za­pom­nij o tym. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 14 sierpnia 2010, 12:15

Nie straszna mi za ok­nem zi­ma, kiedy w moim ser­cu...naj­piękniej­szy Ogród, bar­wa­mi la­ta rozkwita.


Dla...P ;) 

myśl
zebrała 74 fiszki • 28 października 2012, 20:12

ze sta­rego domu,
tam, gdzie dęby z niejedną burzą przegrały,
gdzie pasły się świer­szcze na łące,
a ogród był w kwiatach cały,
gdzie każde la­to pachniało radością,
a słońce, na prze­mian z deszczem

wciąż ze sobą zabieram
...
wspom­nienia naj­lep­sze :) 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 lutego 2013, 11:08

I do­piero, gdy brakło jej uśmie­chu, w słuchaw­ce tyl­ko cisza brzmi jej głosem, gdy roz­trzas­ka­nym ser­cem szu­kałem jej spojrzenia,
a ogród uczuć szem­rał pustką,
zrozumiałem...

cze­go mi brak było,
cze­go nie ceniłem,
co mogłem mieć, a straciłem...


Dedykowane... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 30 kwietnia 2012, 12:28

gdy­bym dos­ta­wała kwiat za każdym ra­zem jak o to­bie po­myśle , miała bym swój włas­ny ogród .. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 14 października 2010, 20:38

Jak ogród bez ogrodnika
Mar­twy i za­pom­niany- straszy,
tak ser­ce sa­mot­ne usycha w pustce 

myśl
zebrała 47 fiszek • 8 lipca 2010, 21:28

Pod­nieś głowę, poszerz życiowe­go ho­ryzon­tu granice,
przez­wy­ciężając swe lęki, tchnij ducha w serce,
Ożyw za­kurzo­ne pełnią mo­noto­nii włas­ne chodniki,
Niech Twój per­so­nal­ny ogród za­roją kwiaty, a nie szkodniki... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 17 listopada 2013, 23:36

...zła to "le­wica co pro­gi wyrąbu­je" miast bu­dować podjazdy...


... równać... w dół czy w górę?... ko­siar­ka równy, pielęgnac­ja zaś piękny ogród tworzy... kim po­lityk, zwłaszcza le­wicy, być po­winien... mądrym og­rodni­kiem, czy też bez­myślnym kosiarzem... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 17 grudnia 2010, 00:05

Za­siej jed­no ziar­no niepew­ności, a zo­baczysz jak pot­ra­fi zniszczyć cały ogród pięknych uczuć.... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 23 lipca 2010, 00:07

Ogród wspom­nień wy­maga wyjątko­wej pielęgnacji. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 czerwca 2010, 20:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25piórem2 do­dał no­wy tek­st Ogród wy­dawał się piek­ny, [...]

dzisiaj, 16:06Loisentaz do­dał no­wy tek­st Allain

dzisiaj, 16:01Loisentaz do­dał no­wy tek­st To źbło tra­wy rośnie [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st (19III-23III) do M 

dzisiaj, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Retrospektywa uczuć

dzisiaj, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]