Wyszukiwarka: odpoczynek (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: od­poczy­nek — zgromadziliśmy 38 tekstów.

szczęście to pojęcie względne.
Dla mnie jest to od­poczy­nek od smutku. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 30 stycznia 2010, 18:51

Zmęcze­ni wsty­dem za od­poczy­nek płacą sumieniem. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 października 2011, 11:52

wie­czne pióro
wie­czys­ta gwarancja
dom na zawsze
miłość na zawsze
wie­czne życie
wie­czny odpoczynek
ty­siąclet­nie grobowce
gasnące gwiazdy

przyrzecze­nia na wieczność
wie­czność, która jest z wiat­ru utkana
przyrzecze­nia na wietrzność...
 

myśl
zebrała 39 fiszek • 3 marca 2012, 12:47

Od­poczy­nek to naj­bar­dziej wycze­kiwa­ny mo­ment życia- w końcu każdy z nas ma zaw­sze ty­le do zrobienia. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 lipca 2010, 15:32

Sen po­winien gwa­ran­to­wać od­poczy­nek ...
Ale często wymęczy gorzej niż na­wet naj­cięższy dzień ... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 maja 2010, 23:01

Odkąd tyl­ko pa­miętam.. lu­biłam wi­dok spa­dające­go śniegu z sza­rego nieba. Wręcz kochałam.
Dziś tyl­ko lu­bię. Nie cie­szy mnie tak bar­dzo jak przed la­ty.
Po­dej­rze­wam, że to przez ten ok­res, który tak bardzo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 października 2009, 21:30

cza­sami ta­ki psychiczny od­poczy­nek jest pot­rzeb­ny, żeby zdać so­bie sprawę co zro­biliśmy nie tak. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 grudnia 2011, 13:33

Od­poczy­nek psychiczny od życia, ludzi i sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 kwietnia 2010, 18:37

Śmierć wca­le nie mu­si być straszna. To prze­cież od­poczy­nek od życia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 grudnia 2009, 15:33

Od­poczy­nek - te­go trze­ba zmęczo­nym ludziom : ) 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 lutego 2012, 15:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:59Taaak sko­men­to­wał tek­st Gubimy własną formę, przy­bierając [...]

dzisiaj, 01:44Melia sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 01:24skorek sko­men­to­wał tek­st Gubimy własną formę, przy­bierając [...]

dzisiaj, 01:00Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kompulsywna świado­mość in­terwałem rzeczy­wis­tości.  

dzisiaj, 00:28skorek sko­men­to­wał tek­st Śmierć posła Ha­desu

dzisiaj, 00:26PrestonX sko­men­to­wał tek­st Dobry wier­sz to / [...]

dzisiaj, 00:22Cris sko­men­to­wał tek­st Dobry wier­sz to / [...]

dzisiaj, 00:21PrestonX sko­men­to­wał tek­st Niektórzy są za hoj­ni [...]

dzisiaj, 00:19Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórym się zda­je, [...]

dzisiaj, 00:15Cris sko­men­to­wał tek­st Niebo za życia