Wyszukiwarka: obłuda (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obłuda — zgromadziliśmy 45 tekstów.

Często obłuda ub­ra­na na siłę w up­rzej­mość wyłazi w nieo­cze­kiwa­nym momencie. 

myśl dnia z 12 stycznia 2015 roku
zebrała 92 fiszki • 9 sierpnia 2011, 01:14

I by­wa, że obłuda przy­ras­ta do twarzy.Na stałe. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 listopada 2011, 17:02

Upa­jać się szczęściem in­nych. Obłuda, des­pe­rac­ja czy dob­re ser­ce ? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 23 sierpnia 2010, 12:11

Żołądko­we rewolucjeObłuda is­tnień niektórych związków wy­wołuje u mnie bulimię. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 17 stycznia 2012, 07:27

Ludzie wolą iść do ka­sy 'kłam­stwo i obłuda', gdzie jest niesa­mowi­cie długa ko­lej­ka, niż do ka­sy 'szcze­rość i praw­da' gdzie nie ma nikogo. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 25 maja 2010, 17:56

Smut­na ta dzi­siej­sza rzeczy­wis­tość.Brak szcze­rości i sza­cun­ku. Na każdym kro­ku niena­wiść i obłuda. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 grudnia 2010, 14:35

To, że czu­jesz tą aurę u bo­ku ukocha­nej oso­by, to obłuda, po­zor­ne szczęście. Bo na praw­dziwą miłość w życiu przyj­dzie czas.


___
nat­chniona słowa­mi Michała 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 czerwca 2010, 23:47

Jak dob­rze, że to całe fałszer­stwo i obłuda krążące w tym zatęchłym po­wiet­rzu nie są przys­wa­jal­ne przez mój organizm. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 maja 2010, 20:27

Obłuda świata codzien­ne­go męczy nas. Gdy nad tym nieco pop­ra­cować, zdej­mu­jemy z niego co­raz to no­we mas­ki, zasłony i widzi­my co­raz więcej...

To dzięki is­tnieniu kłam­stwa, możemy w końcu do­ciec prawdy... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 listopada 2010, 12:08

Otoczo­na złą ener­gią, w której obłuda i niena­wiść sta­nowią naj­wyższą wartość. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 maja 2010, 09:03
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.