Wyszukiwarka: o sobie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: o so­bie — zgromadziliśmy 32188 tekstów.

Na trzy... czte­ry... za­pom­ni­my o so­bie.
Potrafisz? 

myśl
zebrała 77 fiszek • 21 grudnia 2009, 22:43

...no i co możesz (po)wie­dzieć o mnie

sko­ro sa­ma o sobie
wiem

tak mało... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 24 lipca 2012, 19:00

Myśląc tyl­ko o so­bie za­myka­my so­bie drzwi do świata innych.. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 21 sierpnia 2010, 10:42

Jak o pros­ty­tuce przy­pomi­nali so­bie o mnie w pot­rze­bie.
Ci moi przyjaciele. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 27 kwietnia 2010, 19:00

Pa­miętać o so­bie jak o kimś wyjątko­wym ,cza­sem to wys­tar­czy by stanąć na nogi. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 8 maja 2010, 18:25

Żeby móc za­pom­nieć o so­bie w miłości, tak jak o bułkach na śniada­nie w sklepie. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 20 czerwca 2010, 12:47

Nikt, kto myśli tyl­ko o so­bie i o swoich zachcian­kach, nie może na­zywać siebie praw­dzi­wym człowiekiem. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 10 kwietnia 2012, 16:43

O mądrym pamiętają.
Głupiec mu­si sta­le o so­bie przypominać. 

myśl dnia z 4 lipca 2016 roku
zebrała 58 fiszek • 12 października 2014, 23:11

Gdy ty za­pomi­nasz o przeszłości, ona przy­pomi­na so­bie o tobie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 czerwca 2010, 23:04

Co­raz częściej uświada­miam so­bie, że gdy wy­daje mi się, że już o To­bie za­pom­niałam, to Ty znów da­jesz o so­bie znać. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 maja 2010, 18:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest dob­rze, ku***rwa

dzisiaj, 10:10onejka sko­men­to­wał tek­st nostalgią znaczą skle­pienie zbłąka­ne is­tnienia w [...]

dzisiaj, 10:08onejka sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:08carolyna sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:07fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:06onejka sko­men­to­wał tek­st Rasistowski gwałci­cielu biały

dzisiaj, 10:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:05AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:04onejka sko­men­to­wał tek­st Człowiek bez ska­zy

dzisiaj, 10:01onejka sko­men­to­wał tek­st postanowienie no­woroczne