Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1127 tekstów.

No­wy rok- 365 no­wych nadziei, ty­siąc wyz­wań, mi­lion marzeń, jed­na miłość. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 2 stycznia 2011, 23:51

Każdy no­wy rok jest szansą by coś zacząć na no­wo. Po­dob­nie jak każdy miesiąc, każdy dzień, każda godzi­na, se­kun­da. Każda chwi­la. Tyl­ko gdy zmienia się ta os­tatnia cyf­ra przy pełnej da­cie... Jest ja­koś łat­wiej. Łat­wiej wziąć za siebie. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 27 grudnia 2009, 20:47

no­wy rok - sta­re marzenia 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:29

... zdo­bywając wciąż "towar" no­wy, cały rok czeka....
... by w je­den dzień, dos­trzec w nim człowieka... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 marca 2010, 00:13

Chcę Ci życzyć, aby ten No­wy Rok, który nieba­wem na­dej­dzie, był szansą na nap­rawdę no­wy rok. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2009, 12:22

Już rok gdy spy­tałeś czy będę z Tobą, już rok gdy ciągle jest mi smut­no, już rok gdy wciąż o To­bie myślę, już rok gdy spoglądam w gwiaz­dy nocą i mam nadzieje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 lipca 2010, 10:29

Pos­ta­nowienie na no­wy rok??

Być szczęśliwym 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2012, 22:33

Po­wol­nym kro­kiem sta­ry rok przy­gar­biony od­chodzi z nies­pełniony­mi obiet­ni­cami, no­wy wkracza ra­dos­ny z wi­wata­mi nieświadom, że za rok podzieli los pop­rzed­ni­ka i też go pożegnamy.

Z os­tatnią kar­tką ka­len­darza życze­nia ob­fi­cie się sy­pią, wszys­cy zdro­wia, bo naj­ważniej­sze wza­jem­nie so­bie życzą jeszcze szczęścia, miłości i pieniędzy, a ja Wam życzę wszys­tkiego w od­po­wied­nich daw­kach w tym No­wym 2013 Roku. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 stycznia 2013, 00:01

rok.. na­dal za mało żeby zapomieć.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 27 maja 2010, 20:22

Stro­na 1 z 365, wszys­tkie czys­te. Nie spiep­rz tego.
______________________
Wszys­tkim na No­wy Rok. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 stycznia 2013, 10:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:25M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem