Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1091 tekstów.

No­wy rok- 365 no­wych nadziei, ty­siąc wyz­wań, mi­lion marzeń, jed­na miłość. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 2 stycznia 2011, 23:51

Każdy no­wy rok jest szansą by coś zacząć na no­wo. Po­dob­nie jak każdy miesiąc, każdy dzień, każda godzi­na, se­kun­da. Każda chwi­la. Tyl­ko gdy zmienia się ta os­tatnia cyf­ra przy pełnej da­cie... Jest ja­koś łat­wiej. Łat­wiej wziąć za siebie. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 27 grudnia 2009, 20:47

W ra­dości rok chwilą, w kłopo­cie- wiekiem... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 22 grudnia 2010, 16:19

I zno­wu rok czte­ry ra­zy po­ry zmieni. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 października 2011, 16:10

no­wy rok - sta­re marzenia 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:29

Po­nie­działek, wto­rek, śro­da, czwar­tek, piątek, so­bota, nie­dziela. Styczeń, lu­ty, marzec...grudzień. Wios­na, la­to, je­sień, zi­ma. Święta, no­wy rok, święta, wa­kac­je. Słońce, deszcz, śnieg. I tak w kółko. Jeszcze wczo­raj był li­piec, dziś już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 października 2010, 09:04

... zdo­bywając wciąż "towar" no­wy, cały rok czeka....
... by w je­den dzień, dos­trzec w nim człowieka... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 8 marca 2010, 00:13

Chcę Ci życzyć, aby ten No­wy Rok, który nieba­wem na­dej­dzie, był szansą na nap­rawdę no­wy rok. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2009, 12:22

Pos­ta­nowienie na no­wy rok??

Być szczęśliwym 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2012, 22:33

Po­wol­nym kro­kiem sta­ry rok przy­gar­biony od­chodzi z nies­pełniony­mi obiet­ni­cami, no­wy wkracza ra­dos­ny z wi­wata­mi nieświadom, że za rok podzieli los pop­rzed­ni­ka i też go pożegnamy.

Z os­tatnią kar­tką ka­len­darza życze­nia ob­fi­cie się sy­pią, wszys­cy zdro­wia, bo naj­ważniej­sze wza­jem­nie so­bie życzą jeszcze szczęścia, miłości i pieniędzy, a ja Wam życzę wszys­tkiego w od­po­wied­nich daw­kach w tym No­wym 2013 Roku. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 1 stycznia 2013, 00:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?