Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1129 tekstów.

By roz­począć no­wy roz­dział w życiu trze­ba naj­pierw zam­knąć sta­ry, no­wy początek jest zaw­sze końcem cze­goś poprzedniego. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 marca 2012, 10:01

Po co ob­chodzić No­wy Rok? By dwa­naście miesięcy później prze­konać się, że i tak nie było cze­go ob­le­wać. I tak da­lej, aż do końca ludzkości, a może i dłużej... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2010, 20:26

..no­wy Rok, no­we pos­ta­nowienia, no­wa fry­zura.....ale da­lej ta sa­ma Ja....

ma­giczne­go sylwestra... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2010, 14:11

No­wy Rok, Rok No­wy. A prob­le­my wciąż te same! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2010, 00:15

No­wy dzień po­za do­mem przy­nosi no­wy strach...
... a strach wca­le nie do­daje sił... on mi je odbiera. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2010, 15:08

Mój no­wy nałóg:Ty. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2009, 15:13

opi­jając no­wy rok,upi­jając się - za­pomi­nając o tym co dziś ważne jest. wątpiąc we wszys­tko w co do tej po­ry wie­rzyło się. zaczy­nając wszys­tko jeszcze raz. by spo­koj­nie zasnąć,by spo­koj­nie żyć...

przyj­mując no­we za­sady,no­we "ja"...

obiecując pop­ra­wienie się,

kłamiemy.kłamiemy raz po raz,gu­biąc w końcu się.

nie wiedząc co prawdą,a co kłam­stwem jest. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 października 2009, 22:41

No­wy rok, no­we po­rażki, no­we rozczarowania... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2011, 19:55

Przy­jaźń to no­wy wy­miar szczęścia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 sierpnia 2012, 21:34

po­pat­rz skar­bie jak wszys­tko się zmienia..
Ty i ja..
no­wy rok ..
a nas już nie ma.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2013, 19:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

dzisiaj, 14:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 14:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st zzz

dzisiaj, 13:48Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Otwarte drzwi