Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1091 tekstów.

No­wy dzień w końcu na­dej­dzie, o świcie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 czerwca 2011, 14:56

syl­wester? myślałam, że będzie bez­nadziej­nym wejściem w no­wy rok, pla­ny się zmieniły, będę go spędzać przy dob­rej mu­zyce i wódce z naj­lep­szy­mi, a w tle będę od­czu­wać bez­gra­niczne szczęście, aż do ob­rzydze­nia og­romną ilość szczęścia! i w chuj bar­dzo się z te­go cieszę!
Wam też życzę uda­nego syl­wka-dob­rze po­robione­go, trochę prze­sadzo­nego, a w no­wym ro­ku? mnóstwa szczęścia, uśmie­chu na ry­jach no i obo­wiązko­wo bra­ku kaca! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 grudnia 2010, 14:49

Minął dzień a dokład­nie to rok.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 listopada 2010, 01:15

No­wy rok to ideal­na okaz­ja by zacząć wszys­tko od no­wa. Nies­te­ty przeszłość nie sto­suje się do ka­len­darza i nie poz­wa­la o so­bie za­pom­nieć, nigdy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 stycznia 2012, 10:55

No­wy szkol­ny rok przy­niósł nie tyl­ko ciężką głowę od nauki ale też ser­ce... które ot­wiera się dla dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 września 2010, 20:52

Ko­lej­ny rok przeminął.
I znów o rok starsi.
Dob­rze stra­cony czas, tyl­ko jak­by bez serca.
No­wy się zaczyna. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 grudnia 2009, 16:48

No­wy Rok po­witałam na ko­lanach mężczyz­ny, od które­go nie czuć było wódki, lecz słod­ki za­pach sta­bil­ności, ho­noru i cud­nych męskich per­fum. Le­piej nie mogłam so­bie te­go wymarzyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2013, 17:11

Po co ob­chodzić No­wy Rok? By dwa­naście miesięcy później prze­konać się, że i tak nie było cze­go ob­le­wać. I tak da­lej, aż do końca ludzkości, a może i dłużej... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2010, 20:26

..no­wy Rok, no­we pos­ta­nowienia, no­wa fry­zura.....ale da­lej ta sa­ma Ja....

ma­giczne­go sylwestra... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2010, 14:11

No­wy Rok, Rok No­wy. A prob­le­my wciąż te same! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2010, 00:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia