Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1127 tekstów.

No­wy szkol­ny rok przy­niósł nie tyl­ko ciężką głowę od nauki ale też ser­ce... które ot­wiera się dla dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 września 2010, 20:52

Ko­lej­ny rok przeminął.
I znów o rok starsi.
Dob­rze stra­cony czas, tyl­ko jak­by bez serca.
No­wy się zaczyna. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 grudnia 2009, 16:48

No­wy Rok po­witałam na ko­lanach mężczyz­ny, od które­go nie czuć było wódki, lecz słod­ki za­pach sta­bil­ności, ho­noru i cud­nych męskich per­fum. Le­piej nie mogłam so­bie te­go wymarzyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2013, 17:11

By roz­począć no­wy roz­dział w życiu trze­ba naj­pierw zam­knąć sta­ry, no­wy początek jest zaw­sze końcem cze­goś poprzedniego. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 marca 2012, 10:01

Po co ob­chodzić No­wy Rok? By dwa­naście miesięcy później prze­konać się, że i tak nie było cze­go ob­le­wać. I tak da­lej, aż do końca ludzkości, a może i dłużej... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2010, 20:26

..no­wy Rok, no­we pos­ta­nowienia, no­wa fry­zura.....ale da­lej ta sa­ma Ja....

ma­giczne­go sylwestra... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2010, 14:11

No­wy Rok, Rok No­wy. A prob­le­my wciąż te same! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2010, 00:15

No­wy dzień po­za do­mem przy­nosi no­wy strach...
... a strach wca­le nie do­daje sił... on mi je odbiera. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2010, 15:08

Mój no­wy nałóg:Ty. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2009, 15:13

No­wy rok, no­we po­rażki, no­we rozczarowania... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2011, 19:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę