Wyszukiwarka: nowy rok (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1091 tekstów.

No­wy dzień w końcu na­dej­dzie, o świcie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 czerwca 2011, 14:56

syl­wester? myślałam, że będzie bez­nadziej­nym wejściem w no­wy rok, pla­ny się zmieniły, będę go spędzać przy dob­rej mu­zyce i wódce z naj­lep­szy­mi, a w tle będę od­czu­wać bez­gra­niczne szczęście, aż do ob­rzydze­nia og­romną ilość szczęścia! i w chuj bar­dzo się z te­go cieszę!
Wam też życzę uda­nego syl­wka-dob­rze po­robione­go, trochę prze­sadzo­nego, a w no­wym ro­ku? mnóstwa szczęścia, uśmie­chu na ry­jach no i obo­wiązko­wo bra­ku kaca! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 grudnia 2010, 14:49

Minął dzień a dokład­nie to rok.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 listopada 2010, 01:15

No­wy szkol­ny rok przy­niósł nie tyl­ko ciężką głowę od nauki ale też ser­ce... które ot­wiera się dla dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 września 2010, 20:52

Ko­lej­ny rok przeminął.
I znów o rok starsi.
Dob­rze stra­cony czas, tyl­ko jak­by bez serca.
No­wy się zaczyna. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 grudnia 2009, 16:48

No­wy Rok po­witałam na ko­lanach mężczyz­ny, od które­go nie czuć było wódki, lecz słod­ki za­pach sta­bil­ności, ho­noru i cud­nych męskich per­fum. Le­piej nie mogłam so­bie te­go wymarzyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2013, 17:11

Po co ob­chodzić No­wy Rok? By dwa­naście miesięcy później prze­konać się, że i tak nie było cze­go ob­le­wać. I tak da­lej, aż do końca ludzkości, a może i dłużej... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2010, 20:26

..no­wy Rok, no­we pos­ta­nowienia, no­wa fry­zura.....ale da­lej ta sa­ma Ja....

ma­giczne­go sylwestra... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2010, 14:11

No­wy Rok, Rok No­wy. A prob­le­my wciąż te same! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2010, 00:15

Mój no­wy nałóg:Ty. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 września 2009, 15:13
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.