Wyszukiwarka: nieszczęśliwa miłość (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie­szczęśli­wa miłość — zgromadziliśmy 12693 teksty.

De­ner­wu­je mnie cudze szczęście, gdy ja jes­tem nieszczęśliwa... 

myśl
zebrała 166 fiszek • 5 maja 2010, 16:19

Był in­ny. Od ra­zu wpadł jej w oko. Poz­nała go. Była szczęśli­wa. A te­raz? A te­raz jest nie­szczęśli­wa, bo oka­zał się "in­ny" niż in­ność jaką w nim widziała. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 28 grudnia 2009, 20:07

... nie­szczęśli­wa miłość jest wte­dy, gdy Amor nie tra­fi w ser­ce... tyl­ko w du**...
... choć to roz­koszny z wyglądu bo­bas, to jest cho­ler­nie złośli­wym tłuścioszkiem...

* in coope­ration with... ~motylek96... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 19 listopada 2010, 00:00

Była nie­szczęśli­wa ... Ale nie smut­na ...

Nie chciała po­kazy­wać te­go jak cier­pi...
Nie chciała żeby py­tali "Co się stało" ... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 10 stycznia 2011, 20:35

Kocha­nie przy­tul mnie po raz ostatni.
Pozwól, że po raz os­tatni poczu­je Twój za­pach.
Kochać ko­goś po­nad życie to cza­sami wbi­jać w ser­ce so­bie sa­memu nóż...


Prze­cież tyl­ko chorzy ludzie sa­mi się kaleczą,
a więc nie­szczęśli­wa miłość to choroba,
którą każdy mu­si po­konać sam.
W duszy. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 7 września 2010, 16:58

Szko­da, że nie­szczęśli­wa miłość nie łamie serc i nie uwal­nia od wie­czne­go niepo­koju. Nies­te­ty ta wo­li łamać umysły, dop­ro­wadzając do wie­czne­go obłędu. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 12 grudnia 2010, 22:01

Nie­szczęśli­wa Miłość zaw­sze kończy smut­kiem w naszym ser­cu . 

myśl
zebrała 65 fiszek • 31 maja 2013, 00:46

Łza - niewin­na pa­ni, za­gubiona w bez­kres­nym mrocznym zakątku Twe­go zwierciadła...
Sa­mot­na, opuszczo­na, nie­szczęśli­wa, niechciana...

(ko­jarzy się ze smut­kiem, choć może być też szczęścia skutkiem)... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 28 czerwca 2010, 18:37

Jak to możli­we, że nie­szczęśli­wa miłość jest ty­le ra­zy sil­niej­sza od tej po­zor­nie szczęśli­wej dwójki ludzi... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 26 lipca 2010, 19:27

Na­leży uk­ryć łzy,aby nikt nie po­myślał że jes­teś nieszczęśliwa. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 22 maja 2010, 16:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny