Wyszukiwarka: nieszczęśliwa miłość (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie­szczęśli­wa miłość — zgromadziliśmy 12379 tekstów.

De­ner­wu­je mnie cudze szczęście, gdy ja jes­tem nieszczęśliwa... 

myśl
zebrała 166 fiszek • 5 maja 2010, 16:19

... nie­szczęśli­wa miłość jest wte­dy, gdy Amor nie tra­fi w ser­ce... tyl­ko w du**...
... choć to roz­koszny z wyglądu bo­bas, to jest cho­ler­nie złośli­wym tłuścioszkiem...

* in coope­ration with... ~motylek96... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 19 listopada 2010, 00:00

-Miłość... czym właści­wie jest miłość?
-Uzależnieniem... 

myśl
zebrała 88 fiszek • 11 kwietnia 2010, 17:50

Kocha­nie przy­tul mnie po raz ostatni.
Pozwól, że po raz os­tatni poczu­je Twój za­pach.
Kochać ko­goś po­nad życie to cza­sami wbi­jać w ser­ce so­bie sa­memu nóż...


Prze­cież tyl­ko chorzy ludzie sa­mi się kaleczą,
a więc nie­szczęśli­wa miłość to choroba,
którą każdy mu­si po­konać sam.
W duszy. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 7 września 2010, 16:58

Szko­da, że nie­szczęśli­wa miłość nie łamie serc i nie uwal­nia od wie­czne­go niepo­koju. Nies­te­ty ta wo­li łamać umysły, dop­ro­wadzając do wie­czne­go obłędu. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 12 grudnia 2010, 22:01

Nie­szczęśli­wa Miłość zaw­sze kończy smut­kiem w naszym ser­cu . 

myśl
zebrała 65 fiszek • 31 maja 2013, 00:46

Jak to możli­we, że nie­szczęśli­wa miłość jest ty­le ra­zy sil­niej­sza od tej po­zor­nie szczęśli­wej dwójki ludzi... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 26 lipca 2010, 19:27

Na­leży uk­ryć łzy,aby nikt nie po­myślał że jes­teś nieszczęśliwa. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 22 maja 2010, 16:19

Nie­szczęśli­wa miłość to ta, gdy wiesz że kochasz lecz tyl­ko to ci mu­si wystarczyć.

Ro­bert Trepczyk 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 listopada 2010, 08:11

Gdy ko­goś kochasz nie ważne czy z nim jes­teś czy nie Zaw­sze będziesz o nim myślał i pa­miętał Pod wa­run­kiem że kochałeś bez­gra­nicznie Mi­lość mo­ze być uk­ry­ta mo­ze być nie od­wza­jem­niona nie­szczęśli­wa ale zaw­sze to jest MIŁOŚĆ bez względu na wszystko 

myśl
zebrała 43 fiszki • 20 lipca 2010, 22:12
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.