Wyszukiwarka: nie ran (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ran — zgromadziliśmy 104228 tekstów.

Czas nie leczy ran je­dynie zastępu­je je no­wymi za­pomi­nając o starych. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 31 lipca 2010, 10:06

Od­ci­nając się od bólu, nie uleczysz ran. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 19 kwietnia 2012, 00:39

Zaw­sze żyłem cze­kając na ciebie... Szla­kiem gwiazd prze­mie­rzałem ot­chłanie tra­gedii sa­mot­ności, póki światło po­ran­ka twe­go spoj­rze­nia nie zapłonęło słońcem jaśniejącym w mych oczach. I ze styg­ma­tycznych ran ciszy tęczo­wy mrok spłynął, ty­siące is­kier sreb­rzystą chmurą przy­niosły skrzydła mym ra­mionom, które dusze niosą w dal bez­sze­les­tną jas­ne­go światła, is­krzącą falą unosząc mo­je myśli po­nad wszys­tko, co we mnie. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 13 października 2010, 12:05

Do­piero w praw­dzi­wym cier­pieniu dos­trzegłam, że czas nie leczy ran - czas poz­wa­la tyl­ko zro­zumieć co się stało...

14.09.2009 (*) 

myśl
zebrała 63 fiszki • 17 października 2010, 17:01

Z miłością jak z wojną, naj­więcej ran po­noszą niewinni. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 5 maja 2010, 14:23

Nie roz­grze­buj ran !
Bo nig­dy się nie zagoją... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 14 sierpnia 2010, 19:43

Czas nie leczy ran, on tyl­ko je przysypuje.. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 25 marca 2010, 12:30

Nie roz­dra­puj swoich ran.
Pozwól im się zabliźnić. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 3 maja 2010, 14:31

Le­piej nie roz­dra­puj mych ran.
Możesz zed­rzeć so­bie paznokcie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 9 lipca 2010, 19:07

Kto ośmiela się ra­nić, sam nie ma za­leczo­nych ran. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 8 listopada 2015, 01:21
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:52JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życzę Ci abyś.....  

dzisiaj, 04:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lekarstwo

dzisiaj, 01:52one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ból i or­gazm, szczęście [...]

dzisiaj, 01:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st instynktu nie po­konasz - [...]

dzisiaj, 01:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st Stępny ar­tysta

dzisiaj, 00:56Salomon sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

dzisiaj, 00:44ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi 

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Erotyk to for­ma poez­ji, [...]

dzisiaj, 00:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]