Wyszukiwarka: nie ogarniam (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ogar­niam — zgromadziliśmy 104174 teksty.

Nie wspo­minać nie znaczy nie pamiętać. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:44

Zniknąć nie znaczy nie wrócić. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 6 maja 2010, 12:00

co ma zro­bić oso­ba, która jest za­kocha­na w niewłaści­wej osobie?
gdy ro­zum mówi ' daj so­bie z nim spokój', a ser­ce krzyczy : 'wal­cz! prze­cież go kochasz' ?

______________________________
proszę, pomóżcie, bo nie ogarniam.. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 13 kwietnia 2011, 17:02

Nie ogar­niam zbyt czys­tej for­my codzienności
Języ­kiem wspom­nień nie oblizuję,
uk­radkiem na nią pat­rzę i kształtuję... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 maja 2010, 11:02

Nie chcę po­wie­dzieć 'nie' ale nie jes­tem go­towa na 'tak'. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 11 lutego 2011, 20:14

Cza­sami le­piej nie mówić nic.
Nie wspo­minać.
Nie oglądać się. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 3 kwietnia 2010, 16:53

Nie jest złym nie ro­zumieć, złym jest nie próbo­wać zrozumieć. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 16 stycznia 2011, 13:31

Wra­caj już
Bo tęsknie za Tobą i bra­kuje mi Ciebie,
Bo nie mam do ko­go się przy­tulić i ko­go pocałować,
Bo nie mam co ze sobą zrobić,
Bo nie ma kto mi zro­bić masażu,
Bo nie mam ko­mu po­marudzić i ponarzekać,
Bo nic nie ogarniam,
Bo niesa­mowi­cie chcę byś był przy mnie,
Bo nie mam z kim się nudzić,
Bo jes­teś gdzieś da­leko, a ja uświada­miam so­bie jak bar­dzo jes­tem od Ciebie uzależniona.. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 czerwca 2010, 14:17

Nic nie tracę, bo nic nie dostaję. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 17 września 2010, 19:18

Nie można zos­tać właści­cielem nie dzieląc własnym. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 grudnia 2009, 17:11
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]

dzisiaj, 13:20adamantine sko­men­to­wał tek­st na pop­rawę nas­tro­ju