Wyszukiwarka: nawrócenie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nawróce­nie — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Nawróce­nie to nie strze­lis­ty akt wiary, prak­ty­ki po­kut­ne, czy umar­twienia- to zwróce­nie się ku Praw­dzie, Dob­ru i Pięknu; wreszcie to uwie­rze­nie w Miłość. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 lipca 2010, 15:36

Nawróce­nie jest pier­wszym kro­kiem ku wybaczeniu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 września 2010, 15:02

Błądze­nie, to próba wiary w to, że Bo­ga nie ma.
Nawróce­nie, to upa­dek mo­ral­ny tej tezy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:35

módlmy się
o nawróce­nie dla tych,
którzy są prze­ciw­ko Bogu

Bo Ta­ka Jest Nasza Wiara! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2015, 00:14

Zło nie is­tnieje. Bóg stworzył ten świat ideal­nym. To bez­myślny, po­dat­ny na ma­nipu­lację, naiw­ny i niew­dzięczny człowiek zniszczył to piękno, to on 'wy­myślił' zło. Je­dynym spo­sobem, na oba­lenie zła jest dob­ro, nawróce­nie... Nie pozwól za­gościć złu w Twoim ser­cu. Bo ono tak nap­rawdę nie istnieje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

"O co chodziło Je­zuso­wi? Ja­ki był cel Je­go życia?"
Odpowiadam:
Je­zuso­wi chodziło o to by każdy człowiek stał się dziec­kiem i sy­nem Bo­ga tak jak On.
Ce­lem Je­go życia było to aby Je­go duch opuścił [...] — czytaj całość

myśl • 10 kwietnia 2016, 14:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:26krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedyś wszys­tko się kończy..  

dzisiaj, 18:20MyArczi sko­men­to­wał tek­st Łatwiej mieć ser­ce jak [...]

dzisiaj, 18:06Cykam sko­men­to­wał tek­st Wena na siłę - [...]

dzisiaj, 18:00amel. sko­men­to­wał tek­st Długie roz­bu­dowa­ne zda­nia kryją [...]

dzisiaj, 18:00RozaR sko­men­to­wał tek­st Śmierć posła Ha­desu

dzisiaj, 17:49amel. sko­men­to­wał tek­st Kobiety mają nad na­mi [...]

dzisiaj, 17:46amel. sko­men­to­wał tek­st Człowieka można porównać do [...]

dzisiaj, 17:38amel. sko­men­to­wał tek­st Patrzyli wszys­cy, ob­serwo­wał mało [...]

dzisiaj, 17:37amel. sko­men­to­wał tek­st Łatwiej mieć ser­ce jak [...]