Wyszukiwarka: motyl (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mo­tyl — zgromadziliśmy 107 tekstów.

Na­malo­wałem ob­raz…skrom­ny,czer­wo­ny kwiat za­gubiony wśród ka­mieni i od­ra­panych murów.Naz­wałem go”Sa­mot­ność”.Za chwilę przyf­runął błękit­ny mo­tyl…już nie byłem samotny... 

myśl
zebrała 186 fiszek • 31 lipca 2010, 11:17

Pat­rząc przez łzy za­wie­dzionej miłości na­wet naj­piękniej­szy mo­tyl oka nie pocieszy. 

myśl
zebrała 163 fiszki • 17 kwietnia 2010, 09:43

Uda­wana miłość... tok­syczną pachnąca zazdrością,
nie dała szczęścia, nie da­je nadziei .
Ona po­woli za­bija ser­ca, niszczy duszę, ruj­nu­je wnętrza...
Byś w końcu umarł !
jak mo­tyl, który ut­ra­cił ko­lory życia .

Ktoś przy­pad­kiem pod­ci­na Ci skrzydła ... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 29 czerwca 2010, 14:05

Zaw­sze przychodzi ta­ka chwi­la, gdy mo­tyl praw­dy nie chce tkwić dłużej w ko­konie tajemnic. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 2 kwietnia 2011, 11:26

W blas­ku słońca mo­tyl roz­chy­la skrzydła, ko­bieta siebie. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 26 lipca 2010, 18:25

Ołówkiem naszki­cowałam tęczę,ale jak­by cze­goś jej brakowało...
Ocza­mi wyob­raźni spra­wiłam,że rozbłysła gamą od­cieni sza­rości .A po dru­giej jej stro­nie marze­nie mo­tyl powitał. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 stycznia 2011, 09:38

Mo­tyl - bez­tros­ki, mały i sa­mot­ny wędro­wiec za­gubiony pośród zgiełku te­go świata.

(być cza­sem jak mo­tyl - z de­likat­nością w oczach
pat­rzeć na in­nych... pat­rzeć na świat... pat­rzeć na życie...) 

myśl
zebrała 68 fiszek • 20 czerwca 2010, 12:31

Szczęście jest jak mo­tyl, cza­sem prze­leci i znik­nie w od­da­li, a cza­sem przy­siądzie na chwilę, dając nadzieję na lep­sze jutro... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 17 maja 2010, 23:19

...i tyl­ko cza­sem mo­tyl wspom­nień przy­siada na ra­mieniu i skrzydłami cień na twarzy kładzie... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 28 grudnia 2010, 19:25

By­cie wol­nym jak mo­tyl jest tyl­ko przyk­rywką dla strachu przed po­zos­ta­niem gdzieś na dłużej . 

myśl
zebrała 63 fiszki • 17 sierpnia 2010, 13:49
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]

dzisiaj, 13:20adamantine sko­men­to­wał tek­st na pop­rawę nas­tro­ju