Wyszukiwarka: ludzie (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 8041 tekstów.

Is­tnieją cieka­wi ludzie i ludzie ciekawi,
lecz...
jed­ni to ci wścib­scy, a drudzy god­ni uwagi. 

myśl
zebrała 200 fiszek • 1 listopada 2010, 06:41

Są ludzie niedoj­rza­li by kochać...
Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi…
Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują…
I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali… 

myśl
zebrała 70 fiszek • 15 października 2010, 16:33

Rodzi­na to ludzie, których łączą nie tyl­ko więzy krwi.
To dla ludzie, których wpuszcza­my do swo­jego ser­ca,
to ludzie dla których ot­wiera­my swo­je serce. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 29 stycznia 2011, 23:20

Ludzie za­bija­li- On grał,
Ludzie ginęli- On grał,
...Za­bili Go-a Je­go mu­zyka po­zos­tała nieśmiertelna.

/ Zain­spi­rowa­na fil­mem "Pianista". 

myśl
zebrała 55 fiszek • 2 listopada 2010, 20:48

Ludzie słabi pot­ra­fią nie oka­zywać lęku.
Ludzie sil­ni pot­ra­fią go pokonać. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 września 2010, 20:10

Są ludzie, którzy mając nóż w ple­cach na­wet nie zająkną...
I są ludzie, którzy mając drzazgę w pal­cu krzyczą wniebogłosy. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 24 października 2010, 17:54

Ludzie posłuszni są pot­rzeb­ni. . Dzięki ich is­tnieniu ludzie ener­giczni i niepo­kor­ni mają kim rządzić. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 lutego 2011, 17:09

Ludzie całe życie szu­kają praw­dy, ale to nie praw­da się zgu­biła, lecz ludzie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 października 2010, 22:04

Uczel­nia = Ludzie + Kse­ro :) 

myśl
zebrała 39 fiszek • 19 lutego 2010, 16:54

Są ludzie, dla których żyjemy
i
Są ludzie, dla których umieramy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 kwietnia 2011, 14:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:33zofija do­dał no­wy tek­st Lepiej nudzić się sa­memu, [...]

dzisiaj, 13:31zofija do­dał no­wy tek­st Idą święta, a tu [...]

dzisiaj, 13:26zofija do­dał no­wy tek­st Wpuścisz gościa do wnętrza i [...]

dzisiaj, 13:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Oswojone ciem­ności

dzisiaj, 13:04Moon G sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st W każdym py­taniu za­war­ta [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:00Moon G sko­men­to­wał tek­st Nie wy­bierając żad­nej ze [...]

dzisiaj, 12:34Nina K do­dał no­wy tek­st (19III-23III) do M