Wyszukiwarka: ludzie obrazy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie ob­ra­zy — zgromadziliśmy 8161 tekstów.

By­wa, że pa­mięć człowieka nie ma dob­re­go gus­tu, bo­wiem wo­li pat­rzeć na ob­ra­zy cier­pienia i roz­paczy, niż na piękne krajobrazy. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 16 maja 2010, 00:02

Pod przym­knięty­mi po­wieka­mi uka­zują się ob­ra­zy,naj­skryt­szych marzeń.To film wyświet­la­ny spec­jalnie dla ciebie.

Nie pozwól ,aby two­je marze­nia ,roz­biły się o os­tre kan­ty rzeczywistości 

myśl
zebrała 103 fiszki • 20 listopada 2010, 16:22

Niewłaści­we oświet­le­nie da­je niekiedy fałszy­we obrazy...rzeczywistości. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 7 stycznia 2011, 17:54

(...) bo wspo­minać to jak­by bar­wić ob­ra­zy od nowa... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 16 października 2011, 14:37

Wyob­raźnia naj­lep­szym ma­larzem. Tworzy piękne obrazy
zdo­biące nasz świat wewnętrzny.
Żal tyl­ko, że wys­tawę trze­ba oglądać w pojedynkę... 

myśl
zebrała 82 fiszki • 19 listopada 2010, 23:14

Ob­ra­zy wspom­nień są tak real­ne, że gwałtow­nie od­wra­cam od nich głowę... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 14 maja 2010, 23:15

Smut­ne ob­ra­zy, na których roz­gry­wa się ludzka tra­gedia, ma­lowa­ne są ko­loro­wym pędzlem przez współczes­ne mass media. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 12 czerwca 2010, 11:27

Wspom­nienia - ob­ra­zy, których płótna prze­siąkają przeżyty­mi uczu­ciami i emocjami 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 maja 2011, 09:32

Cza­sem ob­ra­zy, które widzi­my przez chwilę zos­tają w pa­mięci dłużej, niż te, które ogląda­my całe życie... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 14 września 2010, 18:08

Wyob­raźnia jest jak ma­larz tworzący włas­ne ob­ra­zy - to ja­kiej pa­lety barw użyje­my za­leży od nas sa­mych ... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 6 lutego 2011, 18:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st jak ka­mień w różę

dzisiaj, 22:41Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 22:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:36Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:33Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 22:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:27Zraniony95 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

dzisiaj, 22:22yestem sko­men­to­wał tek­st * * *