Wyszukiwarka: ludzie obrazy (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie ob­ra­zy — zgromadziliśmy 8150 tekstów.

By­wa, że pa­mięć człowieka nie ma dob­re­go gus­tu, bo­wiem wo­li pat­rzeć na ob­ra­zy cier­pienia i roz­paczy, niż na piękne krajobrazy. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 16 maja 2010, 00:02

Pod przym­knięty­mi po­wieka­mi uka­zują się ob­ra­zy,naj­skryt­szych marzeń.To film wyświet­la­ny spec­jalnie dla ciebie.

Nie pozwól ,aby two­je marze­nia ,roz­biły się o os­tre kan­ty rzeczywistości 

myśl
zebrała 103 fiszki • 20 listopada 2010, 16:22

Niewłaści­we oświet­le­nie da­je niekiedy fałszy­we obrazy...rzeczywistości. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 7 stycznia 2011, 17:54

(...) bo wspo­minać to jak­by bar­wić ob­ra­zy od nowa... 

myśl
zebrała 84 fiszki • 16 października 2011, 14:37

Wyob­raźnia naj­lep­szym ma­larzem. Tworzy piękne obrazy
zdo­biące nasz świat wewnętrzny.
Żal tyl­ko, że wys­tawę trze­ba oglądać w pojedynkę... 

myśl
zebrała 82 fiszki • 19 listopada 2010, 23:14

Ob­ra­zy wspom­nień są tak real­ne, że gwałtow­nie od­wra­cam od nich głowę... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 14 maja 2010, 23:15

Smut­ne ob­ra­zy, na których roz­gry­wa się ludzka tra­gedia, ma­lowa­ne są ko­loro­wym pędzlem przez współczes­ne mass media. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 12 czerwca 2010, 11:27

Wspom­nienia - ob­ra­zy, których płótna prze­siąkają przeżyty­mi uczu­ciami i emocjami 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 maja 2011, 09:32

Cza­sem ob­ra­zy, które widzi­my przez chwilę zos­tają w pa­mięci dłużej, niż te, które ogląda­my całe życie... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 14 września 2010, 18:08

Wyob­raźnia jest jak ma­larz tworzący włas­ne ob­ra­zy - to ja­kiej pa­lety barw użyje­my za­leży od nas sa­mych ... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 6 lutego 2011, 18:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.