Wyszukiwarka: ktoś bliski (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ktoś blis­ki — zgromadziliśmy 5104 teksty.

Tak bar­dzo znudze­ni ciągłym deszczem, obo­wiązka­mi, przeszko­dami spo­tyka­nymi na naszych ścieżkach.. A my tak chcieli­byśmy uciec ... biegać po łąkach, wpat­ry­wać się w blask og­niska, wy­poczy­wać na bez­ludnej wys­pie... Ru­tyna nig­dy nie wyj­dzie nam na dob­re. Cza­sami do szczęścia wys­tar­czy ktoś blis­ki lub chwi­la spędzo­na w sa­mot­ności przy dźwiękach mu­zyki. Na­leży nau­czyć się dos­trze­gać to co niewi­doczne, wte­dy zwykły sza­ry świat, sta­nie się nap­rawdę ciekawy... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 czerwca 2013, 22:53

nad­szedł ten czas kiedy ktoś blis­ki oka­zuje się dalekim.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 stycznia 2013, 16:52

Zaw­sze is­tnieje ktoś, kto Cię kocha. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 października 2012, 14:35

Kiedy przek­racza­my gra­nice przyz­woitości wo­bec dru­giego człowieka? Ktoś blis­ki sta­je się da­leki. Przy­jaciel sta­je się wro­giem, a miłość za­mienia się w niena­wiść. Czy to schemat? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 sierpnia 2009, 13:45

Cza­sami naszym Ka­tem by­wa ktoś nam bliski.. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Odo­sob­niony, jak­by za mgłą, a jed­nak tak bliski... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 grudnia 2012, 23:11

I nag­le ktoś bar­dzo mi blis­ki... stał się dla mnie obcy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 kwietnia 2011, 20:56

Czuję jak­by mo­ja dusza z niewiado­mych po­wodów pogrążyła się w żałobie. To ta­kie dziw­ne uczu­cie, gdy wy­daje nam się że ktoś blis­ki nasze­mu ser­cu właśnie umarł. Ta­ka dziw­na pus­tka, od której nie można się odpędzić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 grudnia 2009, 22:07

Niech ktoś wy­myśli re­jes­tra­tor myśli ! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2015, 00:20

"Ra­niący blis­ki" , "ran­ny blis­ki" i "ran bliski"
bo­li tak samo... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 kwietnia 2014, 22:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:36scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

dzisiaj, 10:25scorpion sko­men­to­wał tek­st Jedno słowo za dużo [...]

dzisiaj, 10:15LiaMort sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 10:05onejka sko­men­to­wał tek­st Twój uśmiech zaw­sze przyoz­da­bia [...]

dzisiaj, 10:00onejka sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 09:59onejka sko­men­to­wał tek­st W pier­wszym rzędzie siedzą [...]

dzisiaj, 09:58onejka sko­men­to­wał tek­st Głupota wchodzi do głowy [...]

dzisiaj, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st Przepięknie *pierwsza próba naj­krótsze­go afo­ryz­mu

dzisiaj, 09:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dochodzimy do siebie, mierząc [...]

dzisiaj, 09:55onejka sko­men­to­wał tek­st ...ludzie myśli piszą zwykłe, po­leco­ne [...]