Wyszukiwarka: księżniczka (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: księżniczka — zgromadziliśmy 99 tekstów.

Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 31 maja 2010, 00:05

To zadzi­wiąja­ce do cze­go może "po­sunąć" się księżniczka,
żeby zdo­być księcia przez internet...
Jeszcze bar­dziej dzi­wi fu­ria, z jaką tuszu­je odrzucenie... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 22 stycznia 2013, 23:14

Roz­kosz pożądania

I na łące możesz czuć się jak Księżniczka.
I w pięciog­wiaz­dko­wym ho­telu możesz czuć się jak ku*wa. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 26 grudnia 2010, 19:18

Naj­gorzej, jak dziew­czy­na znaj­dzie swe­go wy­marzo­nego księcia i zacznie sa­ma zacho­wywać się jak księżniczka... 

myśl
zebrała 81 fiszek • 11 sierpnia 2010, 19:09

I żyli długo i szczęśli­wie , dopóki księżniczka z sąsied­niego zam­ku nie założyła ład­niej­szej sukienki.. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 10 marca 2010, 15:18

Opo­wiem Wam bajkę.


Daw­no te­mu, żyła so­bie księżniczka
pew­ne­go dnia umarła. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 5 maja 2010, 19:18

I cóż z te­go, że księżniczka wyszła za księcia, sko­ro na obrączce wyg­ra­wero­wała ,,Do wzięcia'' 

myśl
zebrała 70 fiszek • 21 stycznia 2011, 16:03

Księżniczka znów zos­tała na lodzie, dob­rze że w dzieciństwie nau­czyła się sa­ma jeździć na łyżwach. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 kwietnia 2011, 15:07

..aby żaba stała się księciem księżniczka mu­si mu 'udo­wod­nić', że go kocha. Po tym 'do­wodzie miłości' żaba i tak po­zos­ta­je żabą. Księżniczka jest bar­dzo smut­na, więc skacze z ok­na zam­ko­wej wieży ..

baj­ki XXI wieku .

Boję się o nasze wnu­ki .
 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 listopada 2010, 19:32

Księżniczka zaszyła się w wy­sokiej wieży. Chciała uciec od prob­lemów, więc za­mykając drzwi wyrzu­ciła kluczyk. Za­pom­niała, że tym sa­mym wpro­wadza się w no­we kłopoty. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 9 maja 2010, 16:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Aby Twój kot był [...]

dzisiaj, 14:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wieprzowina na różne spo­soby

dzisiaj, 14:36Renika sko­men­to­wał tek­st nad życie

dzisiaj, 14:07Papużka sko­men­to­wał tek­st bezczas skry­wa znacze­nia gdzie [...]

dzisiaj, 14:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Przez sny czuła kołysan­ka

dzisiaj, 14:01giulietka sko­men­to­wał tek­st Bez for­my

dzisiaj, 14:00giulietka sko­men­to­wał tek­st bezczas skry­wa znacze­nia gdzie [...]

dzisiaj, 13:15giulietka sko­men­to­wał tek­st prze-moc sto­sowa­na przez życie ser­ca­bicie

dzisiaj, 13:13giulietka sko­men­to­wał tek­st ktoś ka­zał mie­rzyć człowieko­wi wy­sokość, [...]