Wyszukiwarka: krzywdzą (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: krzyw­dzą — zgromadziliśmy 51 tekstów.

Za­pytała się mnie, cze­mu jes­tem tak dob­ra dla tych, którzy mnie wciąż krzyw­dzą, a ja za­milkłam. Nie wie­działam co od­po­wie­dzieć. Myślałam, że tak trze­ba... Poczułam dumę, że jes­tem lep­sza od swoich katów, a po­tem poczułam się jak idiot­ka. Tak głupia i naiwna.

... bo dzi­siej­szy świat jest głuchy na dob­ro, a zło trud­no dob­rem zwyciężać


9.08.10r. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 9 sierpnia 2010, 18:57

Żal mi ich. Krzyw­dzą in­nych na zewnątrz, bo nie ot­rzy­mali miłości w domu.


20.05.10r. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 20 maja 2010, 10:32

Ludzie kłam­stwem krzyw­dzą in­nych bo są za słabi na prawdę. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 8 października 2010, 13:45

To nie kłam­stwa krzyw­dzą ludzi. To, po raz ko­lej­ny za­wie­dzione zaufanie. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 września 2011, 20:32

Ludzie dzi­siej­sze­go świata
wolą mieć więcej w no­sie,
niż w głowie . 

Krzyw­dzą tym sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 17 czerwca 2010, 20:39

Naj­częściej za­kochu­jemy się w oso­bach które naj­bar­dziej nas ra­nią.Im Bar­dziej nas ra­nią i krzyw­dzą tym bar­dziej je kochamy. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 3 kwietnia 2010, 12:34

Sztukę przet­rwa­nia opa­nowu­jemy dzięki tym którzy nas naj­bar­dziej krzywdzą. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 4 czerwca 2010, 11:53

W życiu jest cza­sem jak w dra­pieżnic­twie. Są oso­by, które cie krzyw­dzą, ale nie możesz bez nich żyć. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 października 2010, 07:08

Cza­sem ludzie są wredni.
Krzyw­dzą i ro­bią tak,aby wyszło na to,że to nasza wina.
Mądre dziew­czyn­ki i mądrzy chłopcy.
Mądrze to olewają.
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 lipca 2011, 21:11

Są ludzie, którzy nie znieśli­by od­rzu­cenia, ale sa­mi nieus­tannie krzyw­dzą innych. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 stycznia 2010, 23:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga