Wyszukiwarka: kamienie szaniec (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ka­mienie sza­niec — zgromadziliśmy 131 tekstów.

Szu­kaj ser­cem diamentów bo często diabeł pod­stępem zwykłe ka­mienie do nich upodabnia. 

myśl
zebrała 217 fiszek • 26 czerwca 2010, 06:36

Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia...
I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! 

myśl
zebrała 87 fiszek • 13 sierpnia 2010, 10:24

Te­raz prze­noszę ka­mienie a jak urosnę będę prze­nosić góry... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 10 grudnia 2010, 18:05

Nie narze­kaj na małe ka­mienie na swo­jej drodze. Wejdź w czy­jeś za małe bu­ty i chodź w nich po górach. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 18 lipca 2010, 12:50

Wszys­cy po­tyka­my się o te sa­me kamienie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 11 kwietnia 2011, 18:31

Oso­by idące z pod­niesioną głową często po­tykają się o kamienie. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 grudnia 2011, 15:12

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ta­ki, który wej­dzie po ciem­ku stro­mymi scho­dami naszej duszy i zniesie wszys­tkie ka­mienie, które ciążą sercu. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 4 listopada 2010, 20:33

Jak łat­wo dos­trzec płyt­kość, gdy na dnie znaj­dują się kamienie.. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 2 sierpnia 2010, 17:26

Łat­wo jest stać i rzu­cać ka­mienie na po­le, gdy sa­memu nig­dy się ko­sy nie chwyciło. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 27 listopada 2010, 15:44

Nie py­taj
dlaczego...
On kocha inaczej.
Miłości nie da się zrozumieć.
Nie płacz...
To Je­go Wszechmoc układa kamienie.
Zaufaj. I daj się pro­wadzić.
Jak dziec­ko,
z zam­knięty­mi oczami. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 12 września 2011, 11:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]