Wyszukiwarka: kamienie szaniec (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ka­mienie sza­niec — zgromadziliśmy 125 tekstów.

Szu­kaj ser­cem diamentów bo często diabeł pod­stępem zwykłe ka­mienie do nich upodabnia. 

myśl
zebrała 217 fiszek • 26 czerwca 2010, 06:36

Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia...
I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! 

myśl
zebrała 87 fiszek • 13 sierpnia 2010, 10:24

Te­raz prze­noszę ka­mienie a jak urosnę będę prze­nosić góry... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 10 grudnia 2010, 18:05

Nie narze­kaj na małe ka­mienie na swo­jej drodze. Wejdź w czy­jeś za małe bu­ty i chodź w nich po górach. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 18 lipca 2010, 12:50

Stoję na brze­gu je­ziora twoich myśli. Słyszę me­lodię, która woła mnie na dru­gi brzeg, ale ja boję się po­ruszyć. Gdy­bym zaczęła stąpać na­wet naj­de­likat­niej po ziaren­kach pias­ku nasze­go cza­su, mogłabym po­dep­tać leżące tam kruche muszle twoich marzeń...
Wolę więc trwać na moim ska­lis­tym brze­gu i ra­nić sto­py o os­tre ka­mienie praw­dy, niż zniszczyć skra­wek two­jego serca... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 30 sierpnia 2010, 08:43

Wszys­cy po­tyka­my się o te sa­me kamienie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 11 kwietnia 2011, 18:31

Oso­by idące z pod­niesioną głową często po­tykają się o kamienie. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 grudnia 2011, 15:12

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ta­ki, który wej­dzie po ciem­ku stro­mymi scho­dami naszej duszy i zniesie wszys­tkie ka­mienie, które ciążą sercu. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 4 listopada 2010, 20:33

Jak łat­wo dos­trzec płyt­kość, gdy na dnie znaj­dują się kamienie.. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 2 sierpnia 2010, 17:26

Łat­wo jest stać i rzu­cać ka­mienie na po­le, gdy sa­memu nig­dy się ko­sy nie chwyciło. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 27 listopada 2010, 15:44
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]