Wyszukiwarka: iskierki (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: is­kier­ki — zgromadziliśmy 70 tekstów.

Tęskno­ta to wy­palo­ne is­kier­ki wiary w me­lan­cho­lij­nym spojrzeniu.
To krótkie Jes­tem, Przep­raszamPa­miętam za­war­te w Amen 

myśl
zebrała 78 fiszek • 20 stycznia 2011, 13:10

przyjaciel.
oso­ba, która za is­kier­ki szczęścia w twoich oczach zro­bi wszystko.
ab­so­lut­nie wszystko.


P. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 lipca 2010, 09:36

i znów po­nure myśli za­bijają spo­koj­ny sen;
i znów ciem­ność pe­symiz­mu kładzie łapę
na po­jawiające się ma­leńkie is­kier­ki op­ty­miz­mu;
ech ... ta pro­za ludzkiego życia ...
 

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 maja 2010, 00:13

Nadzieja po­wodu­je, iż is­kier­ki wib­rujące wokół nas tworzą ba­rierę ochronną dla naszej bezsilności 

myśl
zebrała 56 fiszek • 2 lutego 2011, 11:23

Kiedy kąci­ki ust z lek­kością się unoszą uka­zując w oczach is­kier­ki ra­dości to i ser­ce zaczy­na swój bez­wa­run­ko­wy, pro­mien­ny taniec 

myśl
zebrała 56 fiszek • 3 lutego 2011, 02:29

Kiedy zwątpienie roz­pościera swo­je skrzydła, szu­kaj w je­go cieniu od­poczyn­ku i tej małej is­kier­ki nadziei – Ona roz­proszy swe światło, do­dając otuchy i odwagi. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 czerwca 2011, 18:19

Te je­go is­kier­ki w oczach pot­ra­fiły nieźle poparzyć. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 kwietnia 2010, 19:20

Cza­sami z po­wodu og­ro­mu zma­gań brak sił na dal­szą walkę, czu­jesz bez­silność i myślisz, że po­zos­ta­je Ci tyl­ko jed­no ... wy­wiesić Życiu Białą Flagę.
Jed­nak spójrz czy tam da­leko nie wi­dać małej is­kier­ki, z której możesz roz­pa­lić Nadzieję? 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 marca 2010, 08:59

W ot­chłani mo­noto­nii zgu­biły się je­go is­kier­ki w oczach na mój widok. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 7 czerwca 2010, 18:50

A między Na­mi było tyl­ko kil­ka pięknych no­cy i is­kier­ki nadziei, które widziałam pat­rząc w Two­je oczy [...] 

myśl
zebrała 42 fiszki • 1 października 2010, 18:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Jak na iro­nię lo­su [...]

dzisiaj, 16:43yestem sko­men­to­wał tek­st jak­by os­tatnie tchnienie [...]

dzisiaj, 16:39yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 16:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niezwykłość to umiejętność dos­trze­gania [...]

dzisiaj, 16:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?

dzisiaj, 16:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawda czy fałsz?