Wyszukiwarka: iskierki (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: is­kier­ki — zgromadziliśmy 70 tekstów.

Tęskno­ta to wy­palo­ne is­kier­ki wiary w me­lan­cho­lij­nym spojrzeniu.
To krótkie Jes­tem, Przep­raszamPa­miętam za­war­te w Amen 

myśl
zebrała 78 fiszek • 20 stycznia 2011, 13:10

przyjaciel.
oso­ba, która za is­kier­ki szczęścia w twoich oczach zro­bi wszystko.
ab­so­lut­nie wszystko.


P. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 lipca 2010, 09:36

i znów po­nure myśli za­bijają spo­koj­ny sen;
i znów ciem­ność pe­symiz­mu kładzie łapę
na po­jawiające się ma­leńkie is­kier­ki op­ty­miz­mu;
ech ... ta pro­za ludzkiego życia ...
 

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 maja 2010, 00:13

Nadzieja po­wodu­je, iż is­kier­ki wib­rujące wokół nas tworzą ba­rierę ochronną dla naszej bezsilności 

myśl
zebrała 56 fiszek • 2 lutego 2011, 11:23

Kiedy kąci­ki ust z lek­kością się unoszą uka­zując w oczach is­kier­ki ra­dości to i ser­ce zaczy­na swój bez­wa­run­ko­wy, pro­mien­ny taniec 

myśl
zebrała 56 fiszek • 3 lutego 2011, 02:29

Kiedy zwątpienie roz­pościera swo­je skrzydła, szu­kaj w je­go cieniu od­poczyn­ku i tej małej is­kier­ki nadziei – Ona roz­proszy swe światło, do­dając otuchy i odwagi. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 czerwca 2011, 18:19

Te je­go is­kier­ki w oczach pot­ra­fiły nieźle poparzyć. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 kwietnia 2010, 19:20

Jej oczy zapłaka­ne z resztka­mi nadziei,
wpat­rzo­ne w we­sołe is­kier­ki je­go wiary. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 września 2010, 18:51

Cza­sami z po­wodu og­ro­mu zma­gań brak sił na dal­szą walkę, czu­jesz bez­silność i myślisz, że po­zos­ta­je Ci tyl­ko jed­no ... wy­wiesić Życiu Białą Flagę.
Jed­nak spójrz czy tam da­leko nie wi­dać małej is­kier­ki, z której możesz roz­pa­lić Nadzieję? 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 marca 2010, 08:59

W ot­chłani mo­noto­nii zgu­biły się je­go is­kier­ki w oczach na mój widok. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 7 czerwca 2010, 18:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja