Wyszukiwarka: fotografia (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fo­tog­ra­fia — zgromadziliśmy 49 tekstów.

Fo­tog­ra­fia zap­rasza sztukę do tańca. 

myśl dnia z 13 lutego 2013 roku
zebrała 230 fiszek • 4 października 2010, 20:52

Fo­tog­ra­fia- ułamek se­kun­dy , który może trwać wiecznie. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 31 grudnia 2010, 15:04

Z praw­da jest jak z fo­tog­ra­fia - można uchwy­cic tyl­ko jed­na chwi­le. Po tej chwi­li , bedzie cal­kiem in­na chwila 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 lipca 2011, 15:20

A miłość nieśmier­telna, na­wet gdy po­pełnia sa­mobójstwo - nie umiera. Dla­tego nig­dzie też nie ma gro­bu. Bo miłość to czas. To każda chwi­la. Co była, jest i nig­dy się nie zat­rzy­ma. Na­wet gdy już daw­no za­pom­niana. I gdy wy­daje się, że tyl­ko sta­ra fo­tog­ra­fia o niej przy­pomi­na, ona trwa w ser­cu każde­go, kto się z nią zet­knął...


*nieko­nie­cznie mam na myśli sa­mobójstwo człowieka 

myśl
zebrała 66 fiszek • 29 września 2010, 12:49

Oglądając sta­re zdjęcia które ro­biła mo­ja ma­ma, stwier­dzam, że wte­dy fo­tog­ra­fia miała sens, większy niż teraz. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 5 czerwca 2010, 21:37

Tyl­ko oczy mogą uka­zać piękno miej­sca w którym się znajdujesz
żad­na fo­tog­ra­fia nie jest w sta­nie te­go pokazać 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 maja 2010, 09:24

Fo­tog­ra­fia- skar­bni­ca wspom­nień mie­szcząca się w kieszeni. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 18 czerwca 2010, 18:03

Fo­tog­ra­fia to możli­wość przed­sta­wienia zwykłych przed­miotów, w nie zwykły sposób.


by.Łukasz. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 czerwca 2010, 22:23

Wspom­nienie to fo­tog­ra­fia pamięci.

Jed­nak nie­chciane­go wspom­nienia nie wyrzu­cimy tak łat­wo z pa­mięci, jak zdjęcia z al­bu­mu; im częściej ogląda­ne, tym dłużej go zacho­wuje­my, ale po­dob­nie do zdjęcia z cza­sem blednie... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 października 2010, 08:46

Fo­tog­ra­fia pot­ra­fi uwie­cznić chwilę za­nim ta przeminie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 marca 2010, 16:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:57yestem sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie to wszys­tkko co [...]

dzisiaj, 09:51yestem sko­men­to­wał tek­st Przysięga jest cieniem ho­noru...  

dzisiaj, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zniżaj się [...]

dzisiaj, 09:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

dzisiaj, 09:11cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja to raczej po­całuj [...]

dzisiaj, 09:07cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę

dzisiaj, 08:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jutro zrzu­cam wianek. Jest [...]

dzisiaj, 08:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Czasem myślę