Wyszukiwarka: fikcja (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fik­cja — zgromadziliśmy 46 tekstów.

Fik­cja w poez­ji - często się zdarza.
Ale rzad­ko pro­wadzi to - do ołtarza. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 2 czerwca 2011, 13:11

Chwy­cił przez­nacze­nie w swo­je ręce krzycząc w jej twarz to w Twoich oczach tonę codzien­nie, Ty je­dyna za­sypiasz w kącie mo­jej głowy, z moim ser­cem tworzysz sym­fo­nie, pod skórą noszę Twój do­tyk. Przez­nacze­nie to fik­cja w którą uwie­rzyłaś chwyć moją dłoń i po­nieś się sza­leństwu dwóch dusz zaklętych w nasze ciała. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 2 sierpnia 2010, 17:58

Cza­sem życie naśla­duje fik­cję.
A może to fik­cja odzwier­cied­la życie..? 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 lipca 2010, 21:44

Wys­tar­czyło tyl­ko jed­no spoj­rze­nie i wte­dy zro­zumiałam, że wszys­tko co znałam do tej po­ry to fikcja. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 24 października 2010, 12:46

Wciąż cze­kając na coś "lep­sze­go" może ominąć Cię nap­rawdę coś wspa­niałego.


*Fik­cja mie­sza się z rzeczy­wis­tością, czy to już ob­ja­wy schizofrenii? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 marca 2011, 17:36

To przyk­re, że fik­cja li­terac­ka cza­sami przysłania nam ob­raz rzeczywistości. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 czerwca 2010, 11:35

Mo­je życie jest jak film Ti­ma Bur­to­na, czys­ta fik­cja, cieka­wa fa­buła i re­wela­cyj­na obsada 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 listopada 2010, 11:50

To wszys­tko dzieje się tyl­ko w Two­jej głowie, wca­le nie płyniemy drew­nianą łupiną przez rzekę krwi i wca­le nie za­mykasz oczu, by na to nie pat­rzeć. Two­ja łza na po­liczku nie jest praw­dzi­wa, a drżące ręce to fik­cja li­terac­ka. Tak nap­rawdę to marze­nie ściętej głowy, pocho­wanej na dnie ludzkiej świadomości. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 czerwca 2010, 13:55

Fik­cja wchłania rzeczy­wis­tość, po­kazując ją w in­nym świetle. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 lutego 2013, 00:02

Fałsz w prawdę,
Fik­cja w rzeczywistość,
Choć za­sady twarde,
Złamać pot­ra­fił je ktoś,
Po­kazał że niemożliwe,
Nie istnieje,
Te­raz jest prawdziwe,
On się śmieje... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 listopada 2010, 00:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:49fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste

dzisiaj, 09:54carolyna sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 09:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Cudołożenie

dzisiaj, 09:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Atrakcja wa­liera­nacyj­na.  

dzisiaj, 09:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st To zais­tniałe fak­ty zmieniają [...]

dzisiaj, 09:38Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaistniałe fak­ty

dzisiaj, 08:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

dzisiaj, 08:51carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 08:48carolyna do­dał no­wy tek­st Obietnica

dzisiaj, 08:09Trzykropek do­dał no­wy tek­st Cudołożenie