Wyszukiwarka: dam rade (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dam ra­de — zgromadziliśmy 445 tekstów.

Cza­sami słowa "dam so­bie ja­koś radę"oz­naczają to sa­mo co "pomóż mi". 

myśl
zebrała 88 fiszek • 27 lipca 2010, 13:06

Nie dam się owinąć w okół pal­ca, lecz w okół ser­ca zaw­sze możesz próbować. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 lipca 2011, 04:19

Wiele ra­zy mówiłam, że dam radę, jed­nak często się myliłam. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 lipca 2010, 09:40

Dam wszys­tko dla kil­ku chwil spędzo­nych z Tobą. A później? Później za­pew­ne dam wszys­tko by odeszły one w niepamięć... 

myśl
zebrała 58 fiszek

Bo tak wiele mam,
ile sam in­nym dam... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 9 września 2011, 15:22

dzień jed­ne­go z naj­ważniej­szych egza­minów życia uświado­mił mi, że da­je so­bie bez Ciebie radenie wra­caj do mnie... po pros­tu nig­dy do mnie nie wracaj 

myśl
zebrała 48 fiszek • 1 lipca 2010, 15:36

Wy­maż siebie z mo­jego serca.
Sam nie dam rady. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 30 listopada 2012, 12:27

Mam siłę żeby roz­wiązać prob­le­my In­nych, moc żeby dać naj­lep­szą ra­de w bez­nadziej­nej sy­tuac­ji, lecz prze­ras­ta mnie naj­mniej­sza przeszko­da w moim życiu... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 1 września 2010, 11:48

Nikt nie za­bie­rze mi miłości, którą Ci dam. ♥ 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 kwietnia 2011, 19:09

Gdy umrę niech mnie spalą.
Nie dam sa­tys­fak­cji robakom. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 maja 2010, 19:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga