Wyszukiwarka: blondynka (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: blon­dynka — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Ste­reoty­powa blon­dynka plas­ti­kiem się wyróżnia,
a w jej głowie do­minu­je króliczko­wo-playboyowa próżnia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 4 kwietnia 2010, 15:38

A kiedy blon­dynka prze­far­bu­je się na bru­netkę nag­le sta­nie się dla was mądra?
A kiedy bru­net­ka prze­far­bu­je się na blon­dynkę auto­matycznie sta­nie się głupia? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 lutego 2010, 13:55

Oj...proszę Cię już nie gni­waj się, wiesz, że ja... blon­dynka w gąrącej wykąpa­na wodzie...

Gdzie Ty ta­ki wul­kan w Euro­pie znaj­dziesz, który ty­le nieba przesłonił? Led­wie ra­nek wschodził...wstrzy­mać trze­ba było... nie tyl­ko od­dech...ale i samoloty.

( Żart w od­niesieniu do pew­nej sy­tuac­ji ) 

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 września 2011, 00:47

Cza­sami mam wrażenie, że mój anioł to blondynka. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 lipca 2010, 14:16

- gdzie się podziała ta dziew­czy­na która cie­szyła się życiem, gdzie jest ta drob­na blon­dynka z niebies­ki­mi ocza­mi i wie­cznym uśmie­chem na bu­zi, gdzie jest ta szczęśli­wa dziew­czyn­ka ? 
- jej już nie ma Ta­to !!!! Ona odeszła !!!!
- to zrób wszys­tko by wróciła ! 

obiecu­je, że zro­bię wszystko. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 maja 2010, 15:02

...I w barze bez­nadziej­na, chu­da blon­dynka z fe­ler­nym ma­kijażem, w kiep­skiej hal­ce, ze słuchawką pryszni­ca w dłoni, za­miast tej pięknej z pla­katu di­vy o ideal­nych pro­por­cjach, niedo­pałek, jed­no­razo­wa po­piel­niczka, te, pożal się Boże, małe tajemnice...

I znów nie pa­miętałeś, że po ot­warciu oczu wyob­raźnia tra­ci na sile... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 marca 2010, 15:27

Blon­dynka :
- w ka­wałach głupia i pus­ta is­to­ta nie po­siadająca mózgu
- w życiu po­siadaczka cięte­go języ­ka, zmuszo­na do ciągłego posługi­wania się umysłem, by bro­nić się przed ty­mi właśnie kawałami... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 marca 2010, 20:39

blon­dynka ogląda mecz piłki nożnej.
- co za bzdu­ry mówi ten spra­woz­dawca ? mówi, że piłka jest na aucie. gdzie on tam widzi ja­kieś auto ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 maja 2016, 17:32

Ogłosze­nie w ko­lum­nie rzeczy zagubionych
Blon­dynka, włosy krótkie, wa­ga 63 kg.,
wyk­ształce­nie: wyższe, pra­ca stała, stan cy­wil­ny:pan­na (ponownie),
szu­ka psa, który za­ginął 5 miesięcy te­mu - może być ow­cza­rek niemiec­ki (naj­le­piej się z nim dogadać). 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 września 2015, 20:58

Blon­dynka to nie ko­lor włosów. To cecha charakteru. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 września 2010, 13:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:12RozaR sko­men­to­wał tek­st Pokładasz wiarę Spełniasz prag­nienie ser­ca Przełomo­wy [...]

dzisiaj, 00:03amel. sko­men­to­wał tek­st Bezrefleksyjna codzien­ność za­mienia nas [...]

wczoraj, 23:56amel. sko­men­to­wał tek­st Dzieci za dużo od [...]

wczoraj, 23:19M44G sko­men­to­wał tek­st Ludzie

wczoraj, 23:17Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:03Papużka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:42M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:38Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jestem sa­ma, ale to [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera