Wyszukiwarka: anime (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ani­me — zgromadziliśmy 6 tekstów.

"strze­lać po­win­ni tyl­ko ci, którzy są go­towi zginąć"

ps. myśl nie jest mo­ja, źródłem jest ani­me "co­de geass" po­lecam każde­mu, wsta­wiłem ją żeby lek­ko zap­ro­mować to ani­me, po­nieważ moim zda­niem myśl jest nap­rawde bar­dzo dobra. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 listopada 2010, 14:16

Dzi­wię się jed­ne­mu. Po co ludzie jeszcze pro­wadzą dialog, sko­ro przez kil­kadziesiąt lat ewo­luc­ji nie zna­leźli wspólne­go języ­ka? Nas­to­lat­ka z Ja­ponii pod­rze swo­je ulu­bione raj­sto­py, bo w ja­kimś ani­me umarł jej ulubiony [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 grudnia 2010, 18:34

-Co będziesz miała z pi­sania i ry­sowa­nia tych wszys­tkich mang/anime?

-Przy­jem­ność, gdy do­rosnę, znajdę to i po­myślę ja­kie to bez­tros­kie życie miałam będąc nastolatką. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 sierpnia 2011, 20:38

Iro­nia lo­su nig­dy nie przes­ta­nie mnie zadzi­wiać. Przez podjęcie właści­wie mało ważnej de­cyz­ji, mo­je życie zaczy­na przy­pomi­nać sce­nariusz ja­kiegoś ani­me z ga­tun­ku ko­media/ro­mans. Te­raz, kiedy naj­mniej mi za­leży na te­go ty­pu spra­wach i chcę mieć spokój. Cza­sem myślę że już zaw­sze będzie od­wrot­nie niż bym te­go chciał. Te­raz tyl­ko czas abym nau­czył się to wykorzystywać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 stycznia 2010, 12:00

"To pra­wie nie do zniesienia, czyż nie… ból by­cia sa­mot­nym. Znam to uczu­cie, byłem tam, w tym miej­scu ciem­nym i sa­mot­nym, ale te­raz są in­ni, in­ni ludzie, którzy wiele znaczą dla mnie. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2013, 22:44

Ani­me i Man­ga ma włas­ne życie.
Na­radza się wraz z swoim auto­rem i z nim umiera...
Bo nikt nie ma ta­kiej sa­mej, jed­no­litej kreski! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2011, 13:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]