Wyszukiwarka: absurdalne (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ab­surdal­ne — zgromadziliśmy 43 teksty.

Pop­rzez nasze ab­surdal­ne kom­plek­sy kry­jemy w so­bie to co naj­lep­sze. Czy war­to ? a pro­pos kom­pleksów zap­raszam do przesłucha­nia piosen­ki Gru­py Ope­racyj­nej- Kom­plek­sy. Da­je dużo do myśle­nia. (; 

myśl
zebrała 123 fiszki • 15 lutego 2011, 20:07

To ab­surdal­ne, że są ludzie, którzy wyk­rzy­kują ,,na pra­wo i le­wo" ja­kieś to­tal­ne głup­stwa, a gdy są pop­rosze­ni o po­wie­dze­nie cze­goś mądre­go mil­czą jak zaklęci. I w tym aku­rat przy­pad­ku mil­cze­nie złotem nie jest. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 stycznia 2010, 18:28

Każda dziew­czy­na, w su­mie każdy człowiek, kiedyś gu­bi się w swoim życiu. Ro­bi rzeczy na ty­le ab­surdal­ne, że nie umie te­go pojąć. Coś jak­by na przekór sa­memu so­bie. Jak gdy­by tak miało być le­piej. Kon­sekwen­cje tych czynów są tra­giczne. Tra­gedia życia jeśli można to tak nazwać. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 sierpnia 2010, 16:35

To ab­surdal­ne, że ut­ra­ta cze­goś, cze­go do końca nie mieliśmy spra­wia, że czu­jemy się tak beznadziejnie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 marca 2010, 11:34

To ab­surdal­ne, ale nie chciałbym żyć w świecie, w którym nie byłoby śmierci.

To dziw­ne, ale to świado­mość końca spra­wia, że wciąż jes­teśmy ludźmi. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 stycznia 2010, 18:36

Czy to nie ab­surdal­ne, że naj­piękniej­sze wspom­nienie może być za­razem naj­smut­niej­szym ? 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 września 2010, 20:01

Niereal­ne,ab­surdal­ne marze­nia zap­rzątają myśli dając nadzieje na zais­tnienie niemożliwego. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 stycznia 2010, 20:23

Ab­surdal­ne wytłumacze­nie często by­wa tym właściwym... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 marca 2010, 19:05

Ge­niusz jest za­razem sza­leńcem, bo do­konu­je rzeczy niewiary­god­nych, po­dej­mując ab­surdal­ne działania. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 lutego 2010, 14:20

Ja­kież to absurdalne...
Za każdym ra­zem, kiedy kładę się spać, pow­tarzam so­bie- "Już nie będę o To­bie roz­myślać, ko­niec z tym."
Kiedy jed­nak się budzę ra­no, po­jawia się tyl­ko jed­no słowo w myślach- "Tęsknię..." 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 grudnia 2009, 11:41
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:03Pankreator sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 18:01rastanatusia sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi że nic [...]

dzisiaj, 17:52yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 17:42Salomon sko­men­to­wał tek­st Wskocz do je­ziora Gdy [...]

dzisiaj, 17:35None sko­men­to­wał tek­st upadek bogów i war­tości [...]

dzisiaj, 16:50Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:47Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 16:07Indygoo sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wiem o co [...]

dzisiaj, 15:07...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie jest mi do [...]