Wyszukiwarka: dr house (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dr house — zgromadziliśmy 12 tekstów.

Gdy­by tyl­ko czas leczył ra­ny... praw­do­podob­nie byłby słyn­niej­szym le­karzem niż dok­tor House. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 kwietnia 2010, 19:44

cza­sami dro­ga pro­wadząca do do­mu okeśla­nym mianem "home" jest w prze­ciw­nym kierun­ku niż nasz "house" 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 sierpnia 2010, 17:55

Lu­bię sa­mot­ność. Przy­naj­mniej prze­kony­wałem się, że w ten sposób jest mi le­piej. A po­tem ko­goś poz­nałem. Jak na iro­nię w szpi­talu psychiat­rycznym. Zmieniła mnie i odeszła. Le­piej ludziom w sa­mot­ności. Cier­pi­my sa­mi, umiera­my sa­mi. Nieważne czy jes­teś mo­delką, mężem czy przykład­nym ta­tusiem, jut­ro zaw­sze będzie ta­kie samo.

G. House 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 kwietnia 2010, 18:36

Ludzie mówią, że bez miłości nie da się żyć. Oso­biście uważam, że tlen jest ważniej­szy.`
Dr House 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 kwietnia 2012, 18:21

" Wolę pat­rzeć na pta­ki, niż mar­no­wać czas marząc o skrzydłach..."


zaczer­pnięte z dr House'a 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 sierpnia 2013, 14:12

ludzie ta­cy jak Ty kłamią na­wet w czynach.

/HOUSE M.D 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2012, 12:24

To niep­rawda, że od miłości jest blis­ko do niena­wiści. Roz­dziela je Chiński Mur z war­towni­kami co 5 metrów.

Gre­gory House 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2012, 00:03

Nieja­ki "dr House" po­wie­działby, że głównie pot­rzeb­ny do życia jest tlen, ale dzi­siej­si cy­nicy i tak mogą "żyć bez powietrza":

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lipca 2013, 00:43

"Is­tnienie słowa,
do­wodzi is­tnienia pojęcia"

- Dr. House 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2013, 01:45

`Po­dej­muję ry­zyko. Cza­sem moi pac­jenci umierają. Ale niepo­dej­mo­wanie ry­zyka pro­wadzi do te­go, że umiera jeszcze więcej pac­jentów, wygląda więc na to, że moim naj­większym przek­leństwem jest umiejętność położenia tych rzeczy na sza­li i zważenie ich`
Dr House 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 kwietnia 2012, 10:12
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerwono czar­ny­dialog­wycho­waczy

dzisiaj, 14:44Polna sko­men­to­wał tek­st Starszy Pan

dzisiaj, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st 100 pro­cen­tprzek­roczo­nej nor­my

dzisiaj, 13:59M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:23adamantine sko­men­to­wał tek­st różnica tem­pe­ratur przeg­rze­wanie otępienie [...]

dzisiaj, 13:22JaJo sko­men­to­wał tek­st - Fred­die, sta­ry ro­man­ty­ku ile [...]

dzisiaj, 13:20adamantine sko­men­to­wał tek­st na pop­rawę nas­tro­ju