Wyszukiwarka: dr house (myśli)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dr house — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Gdy­by tyl­ko czas leczył ra­ny... praw­do­podob­nie byłby słyn­niej­szym le­karzem niż dok­tor House. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 kwietnia 2010, 19:44

cza­sami dro­ga pro­wadząca do do­mu okeśla­nym mianem "home" jest w prze­ciw­nym kierun­ku niż nasz "house" 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 sierpnia 2010, 17:55

Lu­bię sa­mot­ność. Przy­naj­mniej prze­kony­wałem się, że w ten sposób jest mi le­piej. A po­tem ko­goś poz­nałem. Jak na iro­nię w szpi­talu psychiat­rycznym. Zmieniła mnie i odeszła. Le­piej ludziom w sa­mot­ności. Cier­pi­my sa­mi, umiera­my sa­mi. Nieważne czy jes­teś mo­delką, mężem czy przykład­nym ta­tusiem, jut­ro zaw­sze będzie ta­kie samo.

G. House 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 kwietnia 2010, 18:36

Ludzie mówią, że bez miłości nie da się żyć. Oso­biście uważam, że tlen jest ważniej­szy.`
Dr House 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 kwietnia 2012, 18:21

" Wolę pat­rzeć na pta­ki, niż mar­no­wać czas marząc o skrzydłach..."


zaczer­pnięte z dr House'a 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 sierpnia 2013, 14:12

ludzie ta­cy jak Ty kłamią na­wet w czynach.

/HOUSE M.D 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2012, 12:24

W moim przy­pad­ku ba­danie dy­nami­ki mo­leku­lar­nej w bro­mowo­dor­ku ani­liny me­todą NMR i od­kry­cie reorien­tacji pierścienia benze­nowe­go wokół osi NH3, ug­runto­wało wiarę w is­tnienie per­ma­nen­tne­go orgazmu.

Dziękuję za uwagę, a jeszcze bar­dziej za jej brak.

Myśl de­dykuję sa­moz­wańcze­mu dr Stam­bu­le i in­nym cy­tato­wym dur­niom w mas­kach i perukach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2017, 20:04

To niep­rawda, że od miłości jest blis­ko do niena­wiści. Roz­dziela je Chiński Mur z war­towni­kami co 5 metrów.

Gre­gory House 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2012, 00:03

Nieja­ki "dr House" po­wie­działby, że głównie pot­rzeb­ny do życia jest tlen, ale dzi­siej­si cy­nicy i tak mogą "żyć bez powietrza":

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lipca 2013, 00:43

"Is­tnienie słowa,
do­wodzi is­tnienia pojęcia"

- Dr. House 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2013, 01:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]

dzisiaj, 15:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­naste