Wyszukiwarka: pomoc (listy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 13 tekstów.

List: ”Sen o Czterech pancernych, Maryli Rodowicz o mnie i „Wisience na torcie” bez psa.” Część I

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

A więc myślisz, że jeszcze troszkę po­ciągnie.

W tym oto liście chce opo­wie­dzieć To­bie ma Dro­ga mój dzi­siej­szy dziw­ny sen.

Zaczął się [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 6 maja 2014, 21:29

Mamo

Przep­raszam, że nig­dy nie byłam ideal­nym dziec­kiem, że już od sa­mej pod­stawówki mu­siałaś się za mnie wstydzić na wy­wiadówkach bo nie słuchałam się nau­czy­cieli. Zresztą nie słucham się ni­kogo, dob­rze wiesz, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 1 września 2013, 12:41

Do cząstek mnie

Pat­rzy na mnie swoimi jas­ny­mi ocza­mi. Na jej twarzy ma­luje się tros­ka i coś jeszcze, bez­wa­run­ko­wa miłość. Spo­koj­nie ocze­kuję, aż z uśmie­chem po­da mi złotówkę na ulu­bione­go ba­tona. Z niechęcią siadam do [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2017, 12:37

Dla siostry

Człowieku,

te słowa kieruję właśnie do Ciebie, do wszystkich.
Chcę, żebyś się zas­ta­nowił nad życiem, nad je­go sensem.
Czy życie ma według Ciebie ja­kiś sens? Czy ten świat do cze­goś zmie­rza? Czy jes­teśmy stworze­ni do [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 30 września 2015, 22:42

2016-07-17

Wiem, że po­pełniłam wiele błędów. Z resztą my obo­je. Ale sta­ram się, choć wiem, że szansę na po­wodze­nie są mar­ne. Kocham Cię, mi­mo te­go, że Ty nie pa­miętasz o mnie, mi­mo złamanych [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 17 lipca 2016, 00:06

Drogi ***

Przychodzi ta­ki mo­ment w życiu, kiedy wszys­tko co masz sta­je pod zna­kiem za­pyta­nia. Żad­ne wyjście nie jest dob­re, bo nieza­leżnie jak postąpisz, Two­ja rzeczy­wis­tość już nig­dy nie będzie ta­ka sa­ma. Możesz się [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2015, 11:08

Impuls.

Roz­pa­dam się.
Roz­sy­puję na ka­wałeczki, niedos­trze­gal­ne gołym okiem ok­ruchy, który­mi po­miata na­wet wiatr. Niesiona je­go siłą, szu­kam Cię i cho­wam we włosach, by znów na­pawać się twoim to­warzys­twem, mie­szać się z zapachem
 [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2013, 16:23

* * *

Jak to z no­wym ro­kiem by­wa , składa­my ja­kieś pos­ta­nowienia . Nie omi­ja ten fakt i mnie .
Nałogów nie miewam , więc re­zyg­nuję z używ­ki ,, cy­tato­wej ,, . 
Nie jes­tem twórcą [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2014, 07:14

Szczerym Sercem

Przychodzę dzi­siaj do Ciebie uśmie­chu Twe­go czar, wzbudzić.. Dzień Dob­ry z da­leka wołając wzro­kiem Twą bos­kość przy­ciągam... Ty wiesz jak mnie po­witać bo wi­tasz mnie tak od lat już wielu!
Dzi­siaj także, to [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 czerwca 2015, 06:32

Kochani moi Cytatowicze !!!

Chciałabym Was bar­dzo ser­decznie pro­sić o szlachetną po­moc. Na sier­pniowe ŚDM pragną z całego ser­ca przy­jechać na­si przy­jaciele zza wschod­nich gra­nic. Nies­te­ty większość z nich nie ma na to wys­tar­czających środków. Bilet [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 29 marca 2016, 10:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2