Wyszukiwarka: niebie (listy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 14 tekstów.

Cześć Kochanie

Piszę do ciebie list.Je­den z niewielu.
Za­pew­ne chaotycznie , Bo to o czym chciałbym po­wie­dzieć pew­nie za­pomnę. I czy­taj go w tym mo­men­cie,bo wysłać go nie mogę.
Mi­jają la­ta gdy Ciebie nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 15 fiszek • 13 kwietnia 2013, 00:00

A kiedy serce cichnie

Życie właśnie ta­kie jest, Kocha­nie - w pew­nym mo­men­cie gasną wszys­tkie gwiaz­dy, dni prze­pełnione są tak wiel­kim smut­kiem, że wie­czo­rem niepo­dob­ne jest od­dychać, później życiem kieru­je mod­litwa, aby ten, które­go się kocha, [...] — czytaj całość

list
zebrał 11 fiszek • 14 sierpnia 2012, 12:03

Ubyło mi Ciebie...

To nie będzie całkiem ty­powe ułożenie słów. Ciężko będzie się też do­myślić, co było pre­tek­stem do właśnie ta­kiego us­ta­wienia myśli w równe rzędy zdań. Nikt nie od­po­wie: dlacze­go, czy w ja­kim celu? [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 29 października 2012, 22:58

List do Boga

Dro­gi Boże,
Piszę do Ciebie cho­ciaż kil­ka słów...
Nie wiem czy w ogóle wiesz o moim is­tnieniu, czy to przeczy­tasz, czy se­rio jes­teś tam w niebie...ale piszę, bo chy­ba nieba­wem się zo­baczy­my.Nie wiem [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 8 listopada 2012, 20:18

W pamięci

Ile lat już żyję bez twoich rad?rozmów pro­wadzo­nych gdziekol­wiek i przy każdej okaz­ji?Mi­jają la­ta a pus­tka w ser­cu się nie za­pełnia,często mi się śnisz,a w nich uśmie­chasz się do mnie.
Tak bar­dzo mi [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 21 kwietnia 2018, 10:09

Gdzieś nad Popradem...

Każdy z nas ma dwa do­my - 
je­den kon­kret­ny, umiej­sco­wiony
w cza­sie i w przes­trze­ni: dru­gi - 
nies­kończo­ny, bez ad­re­su,
bez szans na uwie­cznienie w 
ar­chi­tek­to­nicznych planach.
Ol­ga Tokarczuk


Było we mnie kiedyś [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2015, 15:19

Upadłe anioły

Cześć przyjacielu!
Jak się czu­jesz? Ja dzi­siaj mam się dość słabo. Nie chodzi tyl­ko o sa­mopoczu­cie fi­zyczne, choć z nim też jest strasznie. Spadłam z drze­wa, mo­je skrzydła nie mają daw­nej mo­cy, szczególnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2014, 22:44

moja ukochana sylwio el.

tyś jest piek­na jak ten elf
kto­rego wq so­bei nosze
gdy swo­je mys­li rozpanosze
wteczas opisze di ciebie
ja kto­ry we mnie laj­dak a jed­nak wciaz kocha mciebie
jak mi­liony gwiazd nban niebie
tak ja pot­rze­buje ciebie 

list
zebrał 1 fiszkę • 2 listopada 2014, 13:17

A kiedy serce cichnie

Życie właśnie ta­kie jest, - w pew­nym mo­men­cie gasną wszys­tkie gwiaz­dy, dni prze­pełnione są tak wiel­kim smut­kiem, że wie­czo­rem niepo­dob­ne jest od­dychać, później życiem kieru­je mod­lit­wa, aby ten, które­go się kocha, wrócił. [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2016, 13:20

Do Pana

Sza­now­ny Pa­nie ..
To były wspa­niałe wa­kac­je, ciężko zap­ra­cowa­ne, ale jakże cudowne..
Pi­sałam kiedyś, że mam ochotę uciec da­leko i wszys­tko zos­ta­wić.. Dokład­nie tak zro­biłam..
Byłam tam gdzie chciałam się udać, a także tam [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2017, 13:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:06doremi sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:06danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł sko­men­to­wał tek­st > sta­jesz się pot­rzeb­ny [...]

dzisiaj, 20:05doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 20:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Od małego uczy się [...]

dzisiaj, 20:01danioł sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]

dzisiaj, 19:59danioł sko­men­to­wał tek­st je­zus umarł tyl­ko po [...]

dzisiaj, 19:58doremi sko­men­to­wał tek­st to co widzi­my jest [...]