Wyszukiwarka: ludzie (listy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 102 teksty.

List do...

Niekiedy po­zos­ta­je już tyl­ko mod­litwa…mod­litwa, by nie zniena­widzić tych, którzy dek­la­rowa­li miłość, przy­jaźń a po­za ocza­mi go­towi by­li sprze­dać człowieka za kil­ka pus­tych obiet­nic, za z po­zoru od­ro­binę lep­sze wa­run­ki al­bo lepszy [...] — czytaj całość

list
zebrał 79 fiszek • 3 kwietnia 2013, 06:58

List do...2

Jeśli zdradzi przy­jaciel za­bija zaufa­nie, jeśli zdradzi par­tner za­bija miłość, jeśli zdradzi anioł…czy wte­dy skończy się świat???.
Dzi­siaj od­wożąc swo­jego „anioła” do pra­cy wy­musiłem pier­wszeństwo i w jed­nej chwi­li mogłoby mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 73 fiszki • 4 kwietnia 2013, 08:26

Drodzy Ludzie,

Opa­miętaj­cie się. Przes­tańcie zacho­wywać się jak bar­barzyńcy wo­bec zwierząt, ludzi i drzew. Trak­tu­jecie zwierzęta jak­by wca­le nie czuły, nie is­tnieje dla was em­pa­tia, znęca­cie się nad ni­mi ok­rutnie i wyłącznie dla swoich [...] — czytaj całość

list
zebrał 22 fiszki • 27 maja 2013, 10:01

Bezbarwny świat..

Przy­jacielu..
Jest już je­sień. Liście tworzą ko­loro­wy dy­wan na sza­rych chod­ni­kach. Lśniące, brązo­we kaszta­ny tur­lają się szyb­ko po dróżkach.. Te­raz wszys­tko jest ciepłe, ko­loro­we. Jed­nak już wi­dać jak je­sień mi­ja, ro­bi się [...] — czytaj całość

list
zebrał 16 fiszek • 25 września 2015, 19:04

Profanacja Marzenia

Wszys­tko sza­re. Blo­ki i niebo, bu­dynek szkoły z czer­wo­nej cegły, żółta ele­wac­ja i ok­no białe,...sza­re. Drze­wa w par­ku, brzo­zy zielo­ne i dęby, bu­ki, jarzębi­ny, to­pole i klo­ny,... sza­re. Sza­re ław­ki między nimi [...] — czytaj całość

list
zebrał 13 fiszek • 21 października 2015, 17:56

List: Dobry miód wygina łyżeczki, najlepszy miód łamie łyżki.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz w od­po­wie­dzi, że:

Odtwórz

Dziś króciut­ko. Zas­ka­kuje mnie cza­sami błys­kotli­wość i nie błys­kotli­wość ludzka. Cie­szy mnie i smu­ci mo­ja błys­kotli­wa nie błyskotliwość.

Powiem [...] — czytaj całość

list
zebrał 11 fiszek • 30 stycznia 2015, 21:59

List „Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Czy­li mówisz, że Ci nie od­po­wiadają. To nic od­daj je mi pot­niemy je na fil­try, po­dob­no bar­dzo dob­rze wygładzają zmar­szczki. Pamiętasz [...] — czytaj całość

list
zebrał 10 fiszek • 23 maja 2013, 15:42

Czym jest miłość...

..."Czy mógłbyś mi mniej więcej po­wie­dzieć czym jest miłość? Bo szczerze mówiąc nie wiem czym ona jest i ciężko jest mi te­raz siebie zro­zumieć, gdyż wy­daje mi się, że mnie dopadła."...
... "Dziękuję
 [...] — czytaj całość

list
zebrał 10 fiszek • 10 listopada 2012, 16:41

List: SDK.

„{…}zap­rasza­my do świata człowieka, który nie istnieje.

{…}- młody sa­mot­nik wy­tacza kruc­jatę w ob­ro­nie niewin­nych i bez­bron­nych, w świecie złoczyńców działających po­nad prawem.”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2014, 16:01

List: No tengo dinero, pero por suerte tengo...

Odtwórz

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, że cza­sami , że jak sie­dzisz za długo lub gdy idziesz spać.

Mo­ja Bab­cia używała maści kaszta­nowych i wy­ciągów z [...] — czytaj całość

list
zebrał 8 fiszek • 18 lipca 2014, 21:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście