Wyszukiwarka: przypadek (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­padek — zgromadziliśmy 11 tekstów.

A Ty ? Za czym dzisiaj stanąłbyś w kolejce?

Ludzie zaw­sze nie zdążą stanąć w ja­kiejś ko­lej­ce. Is­tnieje prze­kona­nie, że za­nim każdy z nas się urodził, Pan Bóg zap­ro­sił go do wiel­kiego Hi­per­marke­tu. W ofer­cie było wiele sta­nowisk : te z [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 11 października 2016, 20:16

Przepraszać za naturę nie wolno .

Mężczyźni nie lu­bią sil­nych ko­biet. Nie mają bo­wiem przy so­bie zbyt so­lid­nej tar­czy, która zdołałaby ochro­nić i tak już nad­szar­pniętą dumę. Ale co tak za­sad­niczo przy­ciąga ich do nas? do Tych zapracowanych, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 13 października 2012, 15:59

* * *

Jak to pięknie brzmi
kiedy osoba,
która wie o nas pra­wie wszystko,
wiele widziała i ma na ten
te­mat wy­robioną własną
opi­nię mówi;
"Wy ma­cie w so­bie to coś..
..coś co nie poz­wa­la
wam żyć osobno..
..wy jes­teście całością..
..cząstką [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 18 marca 2015, 19:00

Realni..Nie realni

Real­ni …nie real­ni…marzy­ciele…o kos­micznej si­le niszcze­nia…zniszczal­ni ..niez­niszczal­ni..obyd­wo­je..jak długo jak da­leko jes­teśmy od siebie…jak bar­dzo przez­nacze­ni so­bie…jak bar­dzo ob­cy…jak blis­cy….
Real­ni, niereal­ni….blis­cy czy da­lecy…przy­jaciele czy kochan­ko­wie…wro­gowie czy wal­czący….i myśle wciąż i wciąż to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 23 października 2012, 00:25

NAUCZYCIELKA (recenzja filmu)

Idąc na seans w śro­dowym DKF-ie miałem wątpli­wości czy dob­rze ro­bię, bo te­mat lat osiem­dziesiątych nie wy­dawał mi się dob­rym po­mysłem na ki­no, zwłaszcza w kra­jach pos­tko­munis­tycznych, ale film Ja­na Hre­bej­ka wciągnął [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2017, 08:20

FANTASTYCZNA KOBIETA (recenzja filmu)

Jest to ko­lej­ny film chi­lij­skiego reżyse­ra Fer­nando Le­lio, który dwa la­ta te­mu zasłynął ob­ra­zem "Glo­ria". Film ten na pew­no źle będzie przyjęty w śro­dowis­kach ka­taba­serii ka­tolic­kiej i laika­tu ka­tolic­kiego zde­woco­nego, który nigdy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 10:21

niekompletna

wiesz, na miłość trze­ba zasłużyć. ja na nią nig­dy nie zasłużyłam. nie zasłużyłam na to też, aby być chorą. i re­zyg­no­wać ze wszys­tkiego, na czym mi za­leżało, aby się jej poz­być. tej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 września 2013, 18:13

Miłość nigdy NIE jest ślepa

Zwykło się ma­wiać, że „miłość jest śle­pa”. Nie wiem kto to wy­myślił, ale jest to gówna praw­da. Miłość nig­dy nie jest śle­pa. Zaw­sze is­tnieje ja­kiś powód, dla które­go chce­my być z daną [...] — czytaj całość

felieton • 22 maja 2012, 17:28

Poradnik ZBycia #30

Nie przej­muj się.
Naj­bar­dziej zlew­ko­wa od­po­wiedź jaką ktoś może nam udzielić na całe wy­wody, oceany smut­ku i niepo­wodzeń, Ty na ho­ryzon­cie, nic nie gi­nie w przy­rodzie (Ju­nior Stress- przed­wczo­raj). Bo prze­cież jak my [...] — czytaj całość

felieton • 27 maja 2015, 19:13

* * *

Cza­sem śmierć jest czymś naj­lep­szym co może spot­kać jed­nos­tkę jak i całe społeczeństwo.
Nie da się jed­noznacznie ok­reślić te­go czy śmierć jest dob­ra czy zła, bo wszys­tko za­leży od per­spek­ty­wy
oraz wielu różnych [...] — czytaj całość

felieton • 4 stycznia 2014, 00:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *