Wyszukiwarka: pewno���� siebie (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­no���� siebie — zgromadziliśmy 301 tekstów.

mobilnie

Roz­mo­wa przez te­lefon jest trud­na. Naj­pierw trze­ba wyłączyć mu­zykę, wstać z miej­sca i ruszyć w poszu­kiwa­niu cichsze­go al­bo mniej za­lud­nione­go, al­bo odłożyć nad­gry­zioną ka­napkę, i to w cza­sie kil­ku, naj­wyżej kil­ku­nas­tu sekund. [...] — czytaj całość

felieton dnia z 5 listopada 2013 roku
zebrał 24 fiszki • 31 października 2013, 22:44

Pomoc Doraźna

Nig­dy nie przychodzę bez zap­rosze­nia. Zaw­sze cze­kam na ten gest, który w niemym przyz­wo­leniu nadłamu­je lek­ko czy­jeś za­sady. Za­pukam cichut­ko, nie płosząc snu. Każdy prze­cież mu­si się w końcu wys­pać. Można oszukać [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 13 fiszek • 17 października 2015, 08:09

"Co ja paczę" - słów kilka o komunikacji

Jak to łat­wo wytłumaczyć so­bie - nie ro­zumieją mnie. Oni. To ich wi­na czy od­po­wie­dzial­ność. I nie ma znacze­nia kim są ci - Oni. Wy­socy czy ma­li. Ot ludzieńki. Całe ich mrowie. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2015, 14:51

Słowo

Rzu­camy słowa­mi. Z jed­ne­go języ­ka na dru­gi, z człowieka na człowieka. Na ko­go tra­fi na te­go bęc. Słowo to za­baw­ka. Ba­wimy się nim, rzu­camy, pod­gry­zamy i niszczy­my. Cza­sami zmęcze­ni odkłada­my je na [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 10 fiszek • 24 lutego 2013, 00:40

anioł czy diabeł ?

wca­le nie miałam za­miaru pi­sać ! prze­ciw­nie, myślałam o błogim le­niu­cho­waniu, ale jak na złość przyszedł te­mat . . . i jak tu nie pi­sać ? ręka nag­le, jak [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 9 fiszek • 7 listopada 2015, 09:38

hurra ! nareszcie sama w domu

młod­szy brat idzie na noc do bab­ci, rodzi­ce wychodzą na pry­watkę do zna­jomych, i też nie będzie ich całą noc . . . nie ! no chy­ba za­raz wy­buchnę ! [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 9 fiszek • 6 grudnia 2015, 13:01

Świetliki

Ma­my je w kie­sze­ni, w to­reb­ce, część trzy­ma zaw­sze w dłoni. Gdzie nie spoj­rzę, każdy niesie ja­kieś światło.
Im większe tym lep­sze ? Im dłużej trzy­ma tym moc­niej­sze ? 
Cho­wamy w nim [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 7 fiszek • 15 września 2014, 15:06

Poradnik ZBycia #81

Wyobrażenie.
Wiz­ja, którą układasz so­bie w głowie. Plan, który masz w so­bie. Wyob­rażenie świata ja­kim go prag­niesz. Ludzie suk­ce­su pow­tarzają, że jest to niezbędnym jej pun­ktem. Wszys­tko co pow­sta­je, tworzy się, co widzimy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 1 listopada 2015, 19:58

Samotność

Znasz to?Siedząc w sa­mot­ności otoczo­ny czte­rema ściana­mi które przytłaczają Cię og­romnym ciężarem poczu­cia sa­mot­ności która kieru­je tyl­ko w jedną stronę zagłębiając Cię w ot­chłań przeszłości, porównując do schodów które pro­wadzą co­raz niżej, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 20 listopada 2013, 22:42

Olśniło mnie...

Każdy człowiek ma adres.

To nas wszys­tkich łączy... codzien­nie cze­kamy na, lub prze­syłamy jakąś przesyłkę
Fir­my ku­rier­skie, na pew­no każdy z nas umie wy­mienić cho­ciżby trzy... prócz tej którą znają wszys­cy Poczty Polskiej.

Na­wet groby [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 1 września 2015, 00:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

dzisiaj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]