Wyszukiwarka: ogr��d (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogr��d — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Wewnętrzna wolność

Nie zaw­sze trze­ba wszys­tko ro­zumieć, by w szcze­ry zachwyt duszy po­paść. Idąc do ga­lerii sztu­ki, nie trze­ba przy każdym ob­ra­zie usil­nie szu­kać skry­tego przesłania, dogłębnie pe­net­ro­wać każde od­ważne po­sunięcie pędzla by znaleźć [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 13 fiszek • 19 października 2015, 19:46

Poradnik ZBycia #19

Świadomość.
Coś co po­siada każdy z nas. No bo prze­cież wszys­cy ją ma­my. Praw­da? Wszys­cy sa­mi de­cydu­jemy o swoim życiu. Każdy wybór, każda de­cyz­ja, każdy wy­datek, wyjście, spot­ka­nie, roz­mo­wa. To Ty jes­teś swego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2015, 12:10

Poradnik ZBycia #78

Cierpliwość.
Chy­ba naj­większa cno­ta tych czasów. W końcu te­raz każdy gdzieś się śpie­szy, już jest spóźniony, za­raz na coś nie zdąży. Uczą nas byśmy by­li w gorącej wodzie kąpa­ni, a później w urzędach [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 26 października 2015, 15:11

Poradnik ZBycia #117

Postanowienia.
Ma­my ich od gro­ma. W końcu skończy­my pa­lić, pić, brać nar­ko­tyki al­bo zaczniemy się od­chudzać, ćwiczyć (w różnych dzie­dzi­nach, nie tyl­ko spor­to­wych), żyć. Szko­da tyl­ko, że wyz­nacza­my ich reali­zację czy też początek [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 23:33

ŻEBY PISAĆ WIERSZE NAJPIERW TRZA BYĆ

Wczo­raj od­był się ko­lej­ny od­ci­nek dra­matu Abor­cja. Sejm zajął się czy­taniem ko­lej­ne­go oby­watel­skiego pro­jek­tu , w którym oby­wate­le ideolo­gicznie prze­ginają w jedną ze stron. Te­raz chy­ba było, że gną w le­wo. No [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 10:13

Kazanie o Polsce i Polakach w ujęciu paradoksalnym

Zap­rawdę po­wiadam Ci bra­cie Błażeju i Wam Sios­try i Bra­cia, że pa­radok­sy spo­tyka­my na każdym kro­ku nasze­go życia i czy­nią one je we­sołym, zniewa­lającym, słusznym i cieka­wym. I tak os­tatni przykład z [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 4 maja 2017, 06:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:38vrtvr do­dał no­wy tek­st Ludzie są śle­pi; mają [...]

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

dzisiaj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

wczoraj, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:48marka sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:43marka do­dał no­wy tek­st Zdjęcie

wczoraj, 22:41PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

wczoraj, 21:49AMA do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 21:46Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2