Wyszukiwarka: ogr��d (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogr��d — zgromadziliśmy 10 tekstów.

Wewnętrzna wolność

Nie zaw­sze trze­ba wszys­tko ro­zumieć, by w szcze­ry zachwyt duszy po­paść. Idąc do ga­lerii sztu­ki, nie trze­ba przy każdym ob­ra­zie usil­nie szu­kać skry­tego przesłania, dogłębnie pe­net­ro­wać każde od­ważne po­sunięcie pędzla by znaleźć [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 13 fiszek • 19 października 2015, 19:46

Poradnik ZBycia #19

Świadomość.
Coś co po­siada każdy z nas. No bo prze­cież wszys­cy ją ma­my. Praw­da? Wszys­cy sa­mi de­cydu­jemy o swoim życiu. Każdy wybór, każda de­cyz­ja, każdy wy­datek, wyjście, spot­ka­nie, roz­mo­wa. To Ty jes­teś swego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2015, 12:10

Poradnik ZBycia #78

Cierpliwość.
Chy­ba naj­większa cno­ta tych czasów. W końcu te­raz każdy gdzieś się śpie­szy, już jest spóźniony, za­raz na coś nie zdąży. Uczą nas byśmy by­li w gorącej wodzie kąpa­ni, a później w urzędach [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 26 października 2015, 15:11

Poradnik ZBycia #117

Postanowienia.
Ma­my ich od gro­ma. W końcu skończy­my pa­lić, pić, brać nar­ko­tyki al­bo zaczniemy się od­chudzać, ćwiczyć (w różnych dzie­dzi­nach, nie tyl­ko spor­to­wych), żyć. Szko­da tyl­ko, że wyz­nacza­my ich reali­zację czy też początek [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 23:33

Kazanie o Polsce i Polakach w ujęciu paradoksalnym

Zap­rawdę po­wiadam Ci bra­cie Błażeju i Wam Sios­try i Bra­cia, że pa­radok­sy spo­tyka­my na każdym kro­ku nasze­go życia i czy­nią one je we­sołym, zniewa­lającym, słusznym i cieka­wym. I tak os­tatni przykład z [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 4 maja 2017, 06:58

Polityczna poprawność pospolitych złodziei

z se­rii ... kro­niki dla pa­ni Sta­nisławy

Pra­widłowe na­zew­nic­two jakże często by­wa pod­stawą pop­rawnych re­lac­ji między­ludzkich ,
na­tomiast nadzieja nig­dy nie pod­le­ga re­gułom han­dlu i ni­komu nie wolno [...] — czytaj całość

felieton • 5 lipca 2017, 08:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:27LenaK do­dał no­wy tek­st czasem tęsknię za samą [...]

dzisiaj, 19:18$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:16LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:14$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:09LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Honor nie poz­wa­la na [...]

dzisiaj, 19:07LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:05LenaK sko­men­to­wał tek­st głowa w chórach

dzisiaj, 19:04MyArczi do­dał no­wy tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]

dzisiaj, 19:02MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2