Wyszukiwarka: nienawidze cie (felietony)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Poradnik ZBycia #1

Praca.
Czy wy też kiedyś przeżywa­liście ta­ki wiel­ki og­romny strach przed pójściem do ja­kiejś pra­cy? Do masówki, fab­ry­ki, gdzie ludzi prze­wija się od pęczka. Jest ich tam ty­lu ilu więźniów było w Auschwitz. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 18 marca 2015, 10:55

Poradnik ZBycia #13

Kto ra­no wsta­je te­mu Pan Bóg daje.
Sta­re Pol­skie porze­kadło, które zniena­widzo­ne w tych cza­sach tra­ci rac­je by­tu. Dlacze­go? Ciągle gdzieś mu­simy wsta­wać, coś załat­wić, biec i śpie­szyć się ciągle by zdążyć ze [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 11 kwietnia 2015, 20:42

Poradnik ZBycia #33

Miłość.
To tak pow­szechnie występujące ogólnog­lo­bal­nie zja­wis­ko. Te­raz to prze­cież już w przed­szko­lu zdarza się mieć chłopa­ka czy dziew­czynę. A ja­ki wstyd w szko­le śred­niej nie mieć. A nie daj Boże nie znaleźć [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 4 czerwca 2015, 19:26

Nie upraszczaj.

Więzadło krzyżowe przed­nie (łac. li­gamen­tum cru­ciatum an­te­rius) – wewnątrzsta­wowe więzad­lo sta­wu ko­lano­wego (jest objęte błoną włóknistą ale również pok­ry­te błoną ma­ziową, dla­tego leży na zewnątrz ja­my sta­wowej). Więzadło ma bu­dowę dwupęczkową – [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 17 grudnia 2015, 17:03

" W Oparach absurdu"

"W opa­rach absurdu"

Wi­tam wszys­tkich , prosze aby kaz­dy z was w tym mo­men­cie za­pomiał o swiecie zew­net­rznym. Jeśli nie ma ta­kiej moz­li­wości, za­piszmy ten ar­tykól i przeczy­taj­my na spokojnie.. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 lutego 2016, 23:41

Poradnik ZBycia #12

Łat­wo jest da­wać rady.
Łat­wo wytłumaczyć ko­muś dlacze­go, po co i w ja­kim ce­lu oraz z czym to się wiąże. Tak. To jest wręcz ba­nal­nie pros­te w porówna­niu do zas­to­sowa­nia się do tego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 9 kwietnia 2015, 22:59

Walka o zrozumienie samego siebie i swojego życia

Przez całe życie człowiek wal­czy sam ze sobą, poz­na­je siebie, swo­je możli­wości, pop­rzez swo­je do­kona­nia, upad­ki, wzlo­ty, roz­cza­rowa­nia. Sumą klęsk i niepo­wodzeń jest doświad­cze­nie. Jeśli ktoś z two­jego otocze­nia dużo rzeczy w [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 października 2016, 00:38

Zagubieni w XXI-wieku

,,Co ja ro­bię? Po co ja tu­taj przyszedłem? Prze­cież nie jes­tem wa­riatem. Mam nadzieję, że nie spo-tkałem po drodze ni­kogo zna­jome­go, bo jeszcze ktoś by mnie tu­taj zo­baczył i do­piero wte­dy by [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2016, 20:06

Strata przyjaciółki

Mój zal za to co uczy­niłem i pus­tka która wy­pełnia mo­je roz­bi­te przes­trze­nie świado­mości jest niczym, w porówna­niu z tym co straciłem.
stra­ciłem osobę która mi zaufała - Ciebie. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2013, 20:58

Poradnik ZBycia #101

Odczucia.
Naj­bar­dziej su­biek­tywna i praw­dzi­wa nasza reak­cja na zais­tniałą kiedy­kol­wiek sy­tuację. To one po­kazują nam praw­dzi­we "ja" i dzięki ich zro­zumieniu możemy poz­na­wać siebie, a choć jest to cza­sem dość trud­ne może warto [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 24 kwietnia 2016, 22:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

dzisiaj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]