Wyszukiwarka: pewno���� siebie (erotyki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­no���� siebie — zgromadziliśmy 218 tekstów.

Tasiemka...

Kiedyś
op­lotę two­je dłonie
tasiemką
i na­sycę się
do woli
dotykaniem
i już nie od­bie­rzesz
moim palcom
pieszczot
i nie przy­ciągniesz mnie
zbyt szybko
do siebie
prze­rywając opuszkom
radość
w pół drogi
kochana… 

erotyk
zebrał 117 fiszek • 28 czerwca 2013, 06:36

Chwile...

Cza­sem ot­wieram się przed nią
zbyt bardzo
bo wierzę, że jeśli kochać
to tak trzeba
i zwie­rzam się zbyt szybko
z siebie
zbyt na­miętnie ją dotykam
i chłonę…
błądzę pal­ca­mi po jej ciele
by­wa też
że staję się dla niej dreszczem
lecz zawsze
kiedy ją proszę… zostań…
szep­tem odpowiada
kocha­ny… pocze­kaj­my jeszcze… 

erotyk
zebrał 103 fiszki • 16 lutego 2014, 11:39

* * *

Szep­tem ust
zap­raszasz mnie do siebie
zat­ra­cając czas…
Między twy­mi dźwiękami
a błogością spojrzenia
otaczasz mnie całą
sza­lem pragnienia
Otu­lasz zmysły ma­gią chwili
jak­by to była
ta pier­wsza i je­dyna…
Na­miętnością otwierasz
wro­ta pożąda­nia - 
roz­ta­piam się
pod twym dotykiem,
stając się wodą
dla twe­go pragnienia
Płonę…
wi­rując w tańcu
na­gich ciał
by za chwilę
dzięki tobie
roz­sy­pać się
na mi­lion kawałków…
 

erotyk
zebrał 78 fiszek • 4 października 2012, 16:28

* * *

uciek­nijmy, Kochanie
w miej­sce, dotąd przez ni­kogo nieodkryte.
bądźmy tyl­ko dla siebie,
szczęśli­wi, jak nikt inny.
udo­wod­nijmy światu..
nie.
nie mu­simy nic udowadniać.
ważne, że mam Cię dla siebie.
trzy­mam włas­ne szczęście w objęciach
i dopóki twierdzisz,
że i ja jes­tem Twoim szczęściem,
nie puszczę.
jeśli zaś będziesz chciał odejść,
poz­wolę Ci.
jeżeli tyl­ko będziesz mógł zaz­nać większe­go szczęścia
idź
bo to jest dla mnie najważniejsze. 

erotyk
zebrał 38 fiszek • 12 listopada 2012, 00:46

~~Miłością mi będziesz..~~

Odtwórz


Miłością mą będziesz kiedy noc nadejdzie
Zmysłami w obłokach kiedy księżyc wzejdzie

Smak twych po­całunków roz­budzi mnie całą
Rąk swoim do­tykiem pieśc dziś mo­je ciało

Od­dam się z roz­koszą Twoim po­całun­kom
Miłosną syn­fo­nią noc mi­nie zbyt [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 37 fiszek • 4 października 2012, 00:21

Niebiańskie podrygi

Odtwórz
będąc między dniem jas­nym, a zmro­kiem ciemnym
wodzę my­mi śle­piami po de­likat­nej twej twarzy
widzę dos­trze­gam to, uśmie­cham się, też chętnym
jes­teś i nie uk­ry­wasz te­go, nie ma żad­nej ska­zy

to jest ta chwila, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 24 fiszki • 26 lutego 2013, 10:44

Jego zapach

Zostawiony
tli się jeszcze
na mnie.
Nie wys­ta­wiony na wiatr
nie zgaśnie.
Je­go wzrok
od­bi­ja ciało me 
jak lustro
niez­bi­te.
Zos­ta­wiając cząstkę
tej historii
dla siebie. 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 7 listopada 2012, 23:25

sonet do przyjaciela

Przy­jaciele czy... więcej
nie py­tam już, kochany,
bo i tyś rozerwany
pragnąc nas wciąż namiętniej.

Com zno­wu uczyniła,
że płonisz się i bledniesz
ty­la - wiesz, lecz nie rzekniesz
czym ci czymś zawiniła?

My - w sidła schwyceni
od­wie­cznej pajęczycy.
Jej ja­dem odurzeni,

w nim rozmiłowani,
na nią cze­kamy czy na
siebie, my... zakochani? 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 13 października 2012, 13:36

Moment

...w za­pachu nocy
na różanym kobiercu...
odziani tyl­ko w siebie...
uszy­ci ze słów nagich...
za­pięci po os­tatni gu­zik pragnień...
w miłości przy­war­tej cias­no do bioder...
końcem palców do­tykając za­rys ust...
zachłan­nie sma­kują siebie...
w lek­kim blas­ku złotych świec...
wsłucha­ni w szepty
 [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 20 fiszek • 2 lipca 2013, 01:42

"Pragnienie"

Zapominam
Nie czuję już siebie
Prze­pełniony prag­nieniem bycia
Zapominam
Twój zapach
Ta­kie masz ciepłe dłonie
Zapominam
Otu­lony ciepłem ciała
Wpat­rzo­ny w Twe oczy
Zapominam
Bi­cie Twe­go serca
Naszych serc
Zapominam
Nie !
Te­go nie zapomnę 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 2 lutego 2013, 00:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:14yestem sko­men­to­wał tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 23:12yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 22:23Cris do­dał no­wy tek­st Wiara w dob­ro - [...]

wczoraj, 22:22Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

wczoraj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

wczoraj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]