Wyszukiwarka: ogr��d (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogr��d — zgromadziliśmy 10 tekstów.

31 VII 2013, poczta

Nig­dy nie lu­biłam chodzić na pocztę. Dlacze­go? Chciałam coś wysłać, więc pier­wszy raz przek­roczyłam mu­ry in­sty­tuc­ji dziar­sko i pew­nie. Prze­cież to nic trud­ne­go. Wie­działam, że naj­pierw trze­ba ku­pić ko­pertę. To też nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 1 sierpnia 2013, 19:58

17.08.12 (22:17)

Daw­no w te pro­gi nie zaglądałam. Pajęczy­ny, kurze. Fu, trze­ba na no­wo ruszyć.

Dużo się u mnie poz­mieniało. Cha­rak­ter, poglądy. I hu­mor całkiem in­ny. Jes­tem na eta­pie za­mula­nia, smu­cenia się. Często myślę, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 17 sierpnia 2012, 22:32

* * *

Kil­ka lat męki,by odzys­kać spokój ducha .

Dziś spot­kałam się ze swoim koszma­rem,ze swoimi marze­niami,niedomówieniami ... czy­li z NIM .
Mu­siałam zdo­być się na od­wagę , by wy­jaśnić o co chodzi i pop­ro­sić o [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 10 września 2014, 15:22

* * *

Za­kochałam się w nim jeszcze bar­dziej kiedy wchodziłam z nim na Mor­skie Oko, a później podążaliśmy ra­zem, obok siebie na Do­linę pięciu stawów.
Bo­lały mnie no­gi, głowa i miałam do­syć, ale podążałam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 czerwca 2014, 17:36

(Dzisiaj trochę nietypowo) Wpis 11

Prysznic wzięty tre­ning wy­kona­ny ;) Po­goda jest pas­kudna. Wieje pa­da, a jak­by jeszcze te­go było mało, to jest jeszcze deszcz ze śniegiem. Czy to mi przeszkadzało w wy­kona­niu ćwiczeń ? Nieee :D [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 31 marca 2015, 22:10

* * *

Usiadłam do obiadu, obok sie­działa mo­ja ma­ma. Jadłam poiry­towa­na, bo jak zwyk­le wszys­tkiego się cze­piała, a to ubierz kap­cie, a to zjedz coś w końcu, a to że zno­wu po­roz­rzu­całam wszys­tkie swoje [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 stycznia 2014, 16:33

15.04.2016r.

Piję kawę. O ka­wie można i trze­ba pi­sać wiele, bo ge­nial­ny to wyz­wa­lacz ocho­ty, chęci i działania. Pro­ces jej ado­rac­ji roz­poczy­na się już od ot­warcia naczy­nia, w którym jest przecho­wywa­na i wtedy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2016, 11:19

15.06.2016r.

Pro­fesor Wi­told Orłow­ski właśnie narze­ka w kon­trwy­wia­dzie RMFFM, że rząd miłości­wie wy­konującej po­lece­nia pa­na pre­zesa pod­no­si płace mi­nimalną, a ja to myślę, że rząd po­winien wpro­wadzić us­tawę, że wszys­cy w Pol­sce zarabiają [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 czerwca 2016, 10:53

22.05.2017r.

Po­nie­działek jak to po­nie­działek, budzi nas jas­nym i opa­lającym słońcem, które zachęca do ra­dości życia, pod­po­wiada wszel­kie możli­wości, żeby dać so­bie wza­jem­nie szczęście i jest w do­dat­ku ma­jowym po­nie­działkiem - pełnią wiosny, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 maja 2017, 09:00

15.04.2018r.

Wczo­raj­sza so­bota była nap­rawdę szczęśli­wym dniem, pełnym miłości, niesa­mowi­tych ilości piękna i wielu twórczych chwil, a cały dzień był po pros­tu dos­ko­nałością życia w ra­dości. Weźmy cho­ciażby tą kwitnącą i buchającą zapachem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2018, 13:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:29zofija sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 09:31oszi3 sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 08:59danioł sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja lub [...]

dzisiaj, 08:38silvershadow sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja lub [...]

dzisiaj, 07:19cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kobieca szy­ja - oz­do­ba [...]

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 06:39cyt.adela sko­men­to­wał tek­st to wszys­tko pi­sanie

dzisiaj, 05:56danioł sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba um­rzeć dla [...]