Wyszukiwarka: nienawidze cie (dzienniki)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­widze cie — zgromadziliśmy 53 teksty.

Wzburzone morze..

Byłem tyl­ko bez­pie­czną przys­ta­nią w Twoim życiu..nau­czyłem Cie kochać, marzyć,sza­nować, ra­dować, pod­no­sić się po klęskach, przeżywać po­rażki..w głowie mam dwa ob­ra­zy..Ciebie sprzed 6 lat i Ciebie te­raz..wiem że po­mogłem Ci stać się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 16 września 2014, 17:43

23.10.2015r.

Zaczęłaś pi­sać tek­sty tu­taj w dniu moich urodzin, a ja "sier­pniowy" na­pisałem w dniu Twoich urodzin. Są jeszcze in­ne wskazówki, które jak­by każą spoglądać w stronę Przez­nacze­nia. Tak wiele nas łączy. Umiłowanie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 23 października 2015, 08:24

* * *

Pot­rze­bujesz mnie. Więc jes­tem.
Zaw­sze będę.
Poz­wa­lam Ci na wszys­tko. Bo też masz uczu­cia.
Do­tykasz mnie. Za­cis­kasz na mnie swo­je wiel­kie dłonie.
Kur­czę się.
I kruszę się między Twoimi pal­ca­mi.
Za­cis­kasz dłoń mocniej, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 31 marca 2013, 14:22

wspomnienia .

cza­sem widzę Cie ocza­mi wyob­raźni . zak­ra­dasz się , czaisz w naj­dal­szych zakątkach podświado­mości by w naj­mniej od­po­wied­ni mo­men­cie powrócić . przy­pomi­nasz mi o tym wszys­tkim co było , cho­ciaż cza­sem zastanawiam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 19 kwietnia 2014, 20:47

wróciłaś .

zja­wiłaś się , w os­tatniej chwi­li po­dałaś mi rękę , poz­wo­liłaś zaczer­pnąć tchu wyławiając mnie z czer­ni . pot­rze­bowałem Cie tak sa­mo jak po­wiet­rza , na swój sposób jes­teś moim po­wiet­rzem , [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2014, 18:41

* * *

Odtwórz

Co­raz rzadziej pat­rzę przed siebie. Nie chce żyć przeszłością... nie chce,ale tyl­ko ona pot­ra­fi ukoić mo­je myśli. Jes­tem niedos­ta­tecznie sil­ny by zro­zumieć, to co się stało. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2015, 21:56

smuteczek, bo lubię beznadziejne tytuły

Szczerze, to ja mam te­go wszys­tkiego już po­woli dość. Tęskno­ty, cze­kania i łez.
Zeb­rało mi się dzi­siaj wszys­tko i puściły nit­ki, które miałam nadzieję, są stabilne.
Pękło mi ser­ce, gdy Cie usłyszałam. Z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 maja 2013, 00:17

* * *

Mo­ja his­to­ria nie jest jak ty­siąc in­nych; na­wet jej początek nie był "jak z baj­ki". Poz­na­liśmy się 4 miesiące przed za­nim by­liśmy Ra­zem. Zap­ro­sił mnie do tańca, mogłam się Je­mu spo­dobać - [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 17 października 2012, 14:33

28.09.15

Eh..czyżby zno­wu sie wszys­tko zacze­lo ? 
Wro­cila...i jest kaz­de­go dnia i kaz­dej nie przes­pa­nej no­cy. Zos­ta­la mi juz tyl­ko ona..je­dyna i wier­na. Cos dzi­siaj we mnie pek­lo cal­ko­wicie. Zno­wu zos­ta­lam sa­ma. Znowu [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 września 2015, 22:29

Ciemno

A Ty po pros­tu od­szedłeś. Nie zas­ta­nawiasz się już co u mnie, jak so­bie radze, jak żyje bez Ciebie. Może nie wiesz ile dla mnie znaczysz, a może nic Cie to nie ob­chodzi. Ale po­winieneś wie­dzieć jaką dziurę zro­biłeś u moim ser­cu. Tyl­ko nie pot­ra­fię szczerze z Tobą po­roz­ma­wiać. Bo prze­cież już nie rozmawiamy. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 24 lipca 2014, 16:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *